Voľby

Hlavného kontrolóra obce Novoť

sa uskutočnia na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Novoť

dňa 25. septembra 2019

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • Ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.
 • Bezúhonnosť.
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Všeobecné podmienky:

 • Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 6 rokov.
 • Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Novoť č. 121/2019 rozsah pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Novoť je 21,33% ustanoveného týždenného pracovného času (t. j. 8 hodín týždenne ).
 • Plat hlavného kontrolóra je v zmysle §18c, ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. októbra 2019.

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 • Písomná prihláška bude obsahovať: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu resp. adresa na doručenie na adresu, ktorá nie je zhodná s trvalým pobytom, kontaktné údaje: email, telefón, účel podania písomnej prihlášky.
 • Štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície.
 • Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
 • Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa §5 písm. a) a v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonávania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Novoť s vlastnoručným podpisom.

 

Prihlášku je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu: Obec Novoť, Obecný úrad, Novoť č. 285, 029 55 Novoť, v obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ najneskôr do 17. septembra 2019 do 13:00 hod. s adresou odosielateľa.

 

Podrobnosti o spôsobe a vykonávaní voľby hlavného kontrolóra:

 • Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novoti.
 • Každý kandidát, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a ďalšie stanovené podmienky bude pozvaný na riadne zasadnutie OZ v Novoti a bude mať možnosť na osobnú prezentáciu pred obecným zastupiteľstvom. Prezentácia uchádzačov sa uskutoční pred voľbou hlavného kontrolóra v abecednom poradí, časový rozsah vystúpenia každého uchádzača je stanovený v dĺžke maximálne 5 minút.
 • Voľbu riadi Volebná komisia.