Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Námestove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

V Y H L A S U J E 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

v územnom obvode okresu Námestovo 

od 1. júla 2019, 07:00 hod. do odvolania 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z a k a z u j e najmä: 

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, 
 • spaľovať horľavé látky na pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä: 

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, 
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, 
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, 
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, 
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. 

 

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Námestove 

pplk. Ing. Peter Bakaľa v. r.