Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba detského ihriska v obci Novoť

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia

Príloha č. 2 - Formulár splnenia technických požiadaviek

Príloha č. 3 - Výkaz výmer

Projektová dokumentácia