Sviatosť birmovania

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU 2021-2022 (program prípravy a materiály na prípravu)


Birmovanie je tiež podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní vkladá biskup na birmovanca ruky a pomaže ho posvätenou krizmou, pričom vyslovuje: “Prijmi znak daru Ducha Svätého.”. Birmovancovi sa vtláča duchovná pečať – pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. Katechizmus katolíckej cirkvi (1314) hovorí, že ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, birmovanie môže udeliť kňaz. Kňaz je mimoriadnym vysluhovateľom. Birmovanie nie je nutné ku spáse, ale jeho podceňovanie alebo odmietnutie je ťažkým hriechom.

Kto môže prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez hriechu po svätej spovedi (=po prijatí sviatosti pokánia), príprava a zodpovedajúci vek, keď človek už plne užíva rozum (okrem nebezpečenstva smrti).

Účinky birmovania

Dary Ducha Svätého, ktoré dostáva birmovanec pri tejto sviatosti, vedú pokrsteného človeka k zrelosti kresťanského vyznania a dávajú mu silu k svedectvu. Ten, kto sa rozhodol úprimne prijať sviatosť birmovania, dosvedčuje, že to so svojím kresťanstvom myslí vážne.

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje spravidla každé dva až tri roky. Príprava na prijatie sviatosti birmovania trvá jeden rok.

Birmovanec si pozýva aj birmovného otca alebo birmovnú mamu. Je veľmi vhodné, ak birmovným rodičom je krstný rodič, tým sa vyjadruje aj súvis medzi krstom a birmovaním. Birmovným rodičom môže byť len pobirmovaný kresťan katolík.

Z Dokumentov druhej synody Spišskej diecézy

Nariadenia synody:

  1. Birmovanie vysluhovať vo farnostiach minimálne každých 5 rokov, častejšie po dohode s miestnym ordinárom.

  2. Príprava na prijatie sviatosti birmovania nech trvá 1 rok, s prestávkou cez letné prázdniny.

  3. Okrem vážnej príčiny je birmovanec povinný navštevovať aj školskú katechézu.
Odporúčania synody:

  1. Pri príprave na sviatosť birmovania sa odporúča uplatňovať systém malých skupín, ktoré vedú katechéti a animátori. Birmovanci, ich rodičia a birmovní rodičia sa majú aktívne zapájať do liturgie a diania vo farnosti.

  2. Príprava na birmovanie je záležitosťou celej farnosti, preto birmovancom majú venovať pozornosť rodičia, krstní a birmovní rodičia.

  3. Vo svojej pastoračnej starostlivosti nech farár ponúkne birmovancom možnosť ďalšej formácie aj po prijatí sviatosti vo forme stretnutí v spoločenstvách alebo služby pri liturgii.

Pocitadlo.sk