Posvätná vysviacka (kňazstvo)

Kňazstvo je sviatosť, ktorou Ježiš udeľuje svoju kňazskú moc a dáva potrebnú milosť k tomuto úradu.

Ježiš Kristus je pravý a večný kňaz. Vykonáva kňazský úrad a poslanie. Je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Aby mohol nepretržite pokračovať v svojej kňazskej službe aj po odchode do neba, ustanovil sviatosť kňazstva. Ňou prepožičiava svoju kňazskú moc kňazom. Pomocou nich ako živých nástrojov je prítomný v Cirkvi a stále pokračuje v kňazskom poslaní.

Kňazstvo je prostrednícka služba medzi Bohom a ľuďmi. Je to služba na poučovanie a posväcovanie ľudí v Cirkvi.

Kňazom sa môže stať iba muž, ktorého Boh povoláva k tejto posvätnej službe. Príprava na kňazstvo sa uskutočňuje štúdiom posvätnej teológie a výchovou v kňazskom seminári. Je spoločnou starosťou celej Cirkvi. Za kňazské povolania sa pravidelne modlíme a napomáhame ich rozvoj.

Udelenie sviatosti

Sviatosť kňazstva udeľuje biskup vkladaním rúk a modlitbou pri vysviacke. Sviatosť kňazstva udeľuje kňazskú moc, Božiu milosť a nezmazateľný znak, ktorý spôsobuje, že kňaz je kňazom naveky. Z Kristovho ustanovenia sú tri stupne kňazstva: biskup, kňaz a diakon. Biskup má plnosť kňazskej moci. Je nástupcom apoštolov. Kňaz je spolupracovník biskupa a jeho sprítomňovateľ medzi veriacimi. Diakoni sú pomocníci biskupa a kňazov.

Poslaním kňaza je:

Kňaz je sprítomňovateľom Krista a jeho zástupcom na zemi. Je všetkým pre všetkých.

Služobné kňazstvo sa podstatne líši od spoločného kňazstva veriacich, lebo udeľuje posvätnú moc na službu veriacim. Vysvätení služobníci vykonávajú svoju službu Božiemu ľudu vyučovaním, Božím kultom a pastorálnou správou. (KKC, 1592)

„Sami veriaci nech si zas uvedomujú svoju podĺžnosť voči svojim kňazom, a preto nech im preukazujú detinskú lásku ako svojim duchovným pastierom a otcom.“ (PO, 9)

„Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ (Lk 10, 16)

Kňazi pochádzajúci z našej farnosti

Naša obec nikdy nebola bohatá na kňazské povolania, no predsa sa v jej histórii našlo viacero významných kňazov, z ktorých jednoznačne vyniká postava Mons. Štefana Mnoheľa (1876-1944), kňaza, publicistu, národovca a staviteľa, ktorý žije v srdciach veriacich pod Tatrami aj po sedemdesiatich piatich rokoch.

FotoMeno PriezviskoNarodenýVysvätenýZomrelHistória pôsobenia
Remigius Ondrej Ďurčák1750?1800Filozofické štúdia skončil v Arade, teologické v Miškolci u Františkánov - Minoritov. Po vysviacke štyri roky učil rétoriku a poéziu na gymnáziu v Prešove, tiež štyri roky filozófiu v minoritskom konvente v Prešove. Potom ako licenciant teológie cez tri roky bol poverený konať „ľudové misie“ vo farnostiach spišského biskupstva. Neskôr prešiel do služieb spišského biskupstva. V rokoch 1787-1795 bol farárom v Krušetnici. Ako prvý farár v novozriadenej farnosti postavil tam drevenú faru a pripravoval stavbu nového, murovaného kostola.1 Zomrel okolo r. 1800.
Alojz Jakub Ďurčák179118151828syn Tomáša Ďurčák a Doroty, narodil sa v Novoti 28.5.1791. (pokrstený bol na meno Alojz Ondrej). Po skončení gymnázia u Piaristov v Ružomberku študoval teológiu v Maďarsku vo Veľkom Varadíne a v Trnave. Kňazskú vysviacku prijal v auguste 1815. Potom tri mesiace kaplánoval vo Veľkej Lipnici, v r. 1816-1819 bol farárom v Zakamennom Kline. Od r. 1819 farárom v Lokci, kde pre chorľavosť predčasne zomrel 27. marca 1828.2
Ignác Jurčák (Ďurčák)182418491873syn Jána Jurčák a Márie, narodil sa v Novoti 5. Apríla 1824 (krstným otcom mu bol Mikuláš Kromka, miestný farár a Mária Ďurčáková). Teologické štúdia dokončil v Maďarsku vo Vacove, tam prijal kňazskú vysviacku 28. júna 1849. Po vysviacke istý čas v r. 1849 sa zdržiaval v rodnej Novoti (6. sept. tu pokrstil isté dieťa) a potom slúžil vo Vacovskom biskupstve. Šesť rokov bol kaplánom v obci Sári, od r. 1855 vo farnostiach Magyarnándor, Nográd, Kosd, Szöd, Sári – tu bol aj administrátorom in spiritualibus. Od r. 1858 bol farárom v Tatárszentgyörgy a od r. 1871 farárom i dekanom v Sári, kde zomrel 14. septembra 1873.3, 4
Štefan Mnoheľ187619021944 Narodil sa 30. júla 1876 v Novoti, rodičom Antonovi a Anne rod. Žatkuliakovej. Navštevoval Ľudovú školu v Námestove, gymnázium v Trstenej a v Ružomberku. Do kňazského seminára v Spišskej Kapitule vstúpil v r. 1898. Kňazskú vysviacku prijal 22. augusta 1902. Kaplánoval vo viacerých farnostiach: 1902 -Fridman (dnes v Poľsku), 1903 - Zubrohlava, 1905 - Švábovce, 1906 - Kluknava, 1907 - Lendak, 1907 - Podvĺk (dnes v Poľsku), 1908 - Hybe, 1909 - Zákamenné. V roku 1910 sa stal správcom farnosti Oravská Lesná (Erdödke), kde postavil štýlový kostol. V máji 1917 ho biskup zbavil správy farnosti v Oravskej Lesnej. Odišiel do Ružomberku ku Andrejovi Hlinkovi, kde založili kníhtlačiareň LEV a Mnoheľ sa stal jej prvým riaditeľom. Venoval sa prekladateľskej činnosti a písaniu. V júli 1920 bol menovaný za správcu farnosti v Poprade, v obci, ktorá mala vtedy 2000 obyvateľov. V nepriaznivých podmienkach, počas 2. svetovej vojny, napriek mnohým ťažkostiam postavil kostol Sedembolestnej Panny Márie, konsekrovaný 8. septembra 1942. Dnes nesie titul Konkatedrála. Pápež Pius XII. mu 3. februára 1943 udelil titul „Monsignor“. Koncom augusta 1944 bol ako 68-ročný na fare prepadnutý a zbitý neznámymi ľuďmi, následne hospitalizovaný v nemocnici v Spišskej Sobote. 25. októbra 1944 na následky zranení zomrel. Pochovaný je na cintoríne v Poprade – Veľkej. Popradčania na znak vďaky pomenovali po ňom Základnú školu a ulicu v centre mesta. Pri príležitosti stoštyridsiatého výročia narodenia mu v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie odhalili pamätnú tabuľu.
Blažej Dibdiak196119881983-1988 štúdium na Bohosloveckej fakulte v Bratislave, v decembri 1987 vysvätený na diakona, 19. júna 1988 vysvätený na kňaza, 1988 kaplán v Levoči, 1990 kaplán v Tvrdošíne, 1991 farár v Rabči, 1997 farár v Námestove a dekan Námestovského dekanátu, 2017 farár v Rabčiciach.
Pavol Sochuľák, SVD19681999misionár Spoločnosti Božieho Slova - verbista, 1992-1994 štúdoval filozofiu u jezuitov v Bratislave, 1994-1999 študium teológie v St. Augustine v Nemecku, kde bol aj vysvätený 18. apríla 1999. Po krátkej príprave odišiel ako misionár do farnosti Vigía del Fuerte v Kolumbii, 23. septembra 2001 bol unesený partizánmi z Národnej oslobodzovacej armády, no chvála Bohu po niekoľkých dňoch prepustený na slobodu. V súčasnosti pôsobi v Kalifornii v Spojených štátoch.
Anton Durčák199420192013-2019 štúdium teológie v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí, 14. júna 2018 prijal z rúk otca biskupa Andreja Imricha diakonskú vysviacku, 15. júna 2019 z rúk otca biskupa Štefana Sečku kňazskú vysviacku. Jeho prvou kaplánkou bola Spišská Nová Ves, od 1.7.2021 pôsobí ako kaplán v Poprade.


1 Kan. vizitácia Krušetnice z r. 1794
2 Kan. vizitácia Lokce z r. 1820
3 Archiv Biskup. úradu vo Vacove
4 Jozef Hradský v knihe „Additamenta ...“ spomína ďalších troch kňazov z rodu Ďurčák (Jurčák), Adalberta, Jakuba st. a Jakuba ml., nie je však známy ich pôvod.

Z Dokumentov druhej synody Spišskej diecézy

Odporúčania synody:

  1. Štvrtok prvopiatkového týždňa sláviť ako deň ustanovenia Eucharistie a kňazstva krátkou eucharistickou adoráciou pred alebo po svätej omši.

  2. Medzi kňazským seminárom a farnosťami rozvíjať „duchovný most“, o ktorého termíne sú veriaci vopred informovaní. Duchovné aktivity tohto dňa sú vo farnosti obetované za seminaristov a predstavených seminára.

  3. Nech veriaci modlitbou a príkladom aj duchovným sprevádzaním vzbudzujú a napomáhajú zrod kňazských povolaní.

  4. Modlitbou a obetami pamätať na tých, ktorí opustili kňazskú službu.

Pocitadlo.sk