Sviatosť krstu

Kliknite tu pre aktuálne informácie o sviatosti krstu na novej farskej stránke

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

Kto môže krstiť a kto môže sviatosť prijať?

Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek. Krstiť môže biskup, kňaz, alebo diakon. V prípade nevyhnutnosti – napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený. Pokrstí liatím vody na hlavu, pričom musí dodržať formu (povedať meno krsteného a vyriecť slová “Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého.”). K tomu je potrebný aj úmysel, že chce robiť to, čo koná aj Cirkev. Často sa vyskytuje otázka, ako to je s deťmi, ktoré zomreli skôr, ako boli pokrstené. V tomto prípade treba dôverovať v Božie milosrdenstvo a modliť sa za spásu ich duší.

Účinky sviatosti krstu

Vášmu dieťaťu dal život Boh. Chcel, aby bolo, žilo. Má ho rád. Krstom zverujete svoje dieťa do zvláštnej Božej starostlivosti a ochrany, získava vyšší, Boží život. Preto sa krstu hovorí znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého. (Úhrnne sa dá o krste povedať, že je Kristom Pánom ustanovenou základnou sviatosťou, v ktorej Cirkev – časové a priestorové sprítomnenie vteleného Krista, Slova Božieho – udeľuje ním zaslúženú milosť „očistenia“, „znovuzrodenia v Duchu Svätom“, symbolizovanú obradným kúpeľom. Cirkev tu nadobúda zároveň funkciu „matky“, ktorá rodí deti k novému životu.) Ale ako si predstaviť, čo to prinesie pre život vášho dieťaťa? Aj pokrstený človek, i vaše dieťa, zažije vo svojom živote ťažké chvíle, starosti, úzkosti, hriech, chorobu a smrť, ako každý iný. Ale pokrstený na to nikdy nie je sám. Kresťan vie, že je s ním Božia ruka, ktorá ho povedie. Bude môcť povedať na konci života ako mnoho veriacich pred ním: „Zažil som v živote mnoho zlého. Snáď by som to ani nevydržal, keby som nemal pevnú vieru, keby mi viera a modlitba nedodávali silu.“ V katechizme by ste sa dočítali aj o inom účinku krstu: že zmýva dedičný hriech. Čo sa tým myslí? Nejde tu o žiadny osobný hriech dieťaťa. Podľa biblického obrazu o prvotnom hriechu človeka sa tým chce povedať, že vaše dieťa sa narodilo do hriešneho ľudstva. Že i ono bude mať v sebe sklon, pokušenie konať zlé veci (zlo). Že s tým pokušením bude musieť tuho bojovať. A krstné obmytie je práve znamením, že Kristus nad zlým pokušením, ba i nad smrťou zvíťazil, a my, keď sa ho držíme, zvíťazíme nad pokušením a smrťou s ním. Neznamená to, že pokrstené dieťa nikdy nezhreší. Znamená to, že pokiaľ bude s Kristom, bude mu on pomáhať bojovať proti pokušeniu k zlému. Krstom sa životné trampoty vášho dieťaťa stanú akoby pôrodnými bolesťami života nového, života večného v náručí Božom.
K tomu dostáva pokrstené dieťa posväcujúcu milosť: Novým narodením v krste sa dieťa stáva údom (členom) Kristovej cirkvi, bude žiť v Kristovi. Taktiež sa stáva novým stvorením, prijíma Božie synovstvo. Okrem toho získava nezrušiteľné znamenie – krst je neopakovateľná sviatosť, a trvalé začlenenie do Cirkvi.

Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť?

Kde má byť dieťa pokrstené?

Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?

Katolícki rodičia dávajú svojmu dieťaťu meno niektorého svätého, aby mohlo nasledovať jeho príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha.

(Odporúčame pozrieť aj stránku http://www.zivotopisysvatych.sk/)

Rodičia sú tí, ktorí sú oprávnený nahlásiť krst svojho dieťaťa.

Čo rodičia potrebujú doniesť do kancelárie?

Úloha a funkcia krstných rodičov

Krstní rodičia, preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi Vyznanie viery ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu. Aké sú však podmienky, aby niekto mohol byť krstným rodičom?

Aké kritéria má spĺňať krstný rodič?

Krstní rodičia majú byť dobrými priateľmi vašich detí, ich staršími kamarátmi. Koľko starostí robí rodičom, s kým sa ich deti kamarátia, aby neupadli do zlej spoločnosti. V krstných rodičoch im môžete už dopredu zaistiť dvoch dobrých kamarátov. Preto by krstní rodičia mali byť mladí, veriaci a bývať v dosahu.

Predkrstná náuka

Pred krstom je potrebné zúčastniť sa na krstnej náuke, ktorá sa v našej farnosti koná pravidelne, podľa oznámenia vo Farníku. Náuku stačí absolvovať 1x pred krstom dieťaťa.

Čo doniesť ku Krstu?

Rodičia so sebou ku krstu dieťaťa donesú (okrem ešte nepokrsteného dieťaťa) aj krstnú sviecu a krstnú košieľku. Na krstnej košieľke je vyšité alebo vypísané meno dieťaťa, dátum narodenia a dátum krstu.

Význam týchto symbolov: Krstná svieca sa zapaľuje pri krste od Veľkonočnej sviece, ktorá zas symbolizuje zmŕtvychvstalého Krista, a tým je naznačené, že dieťa v krste prijíma nadprirodzený Boží život. Krstné rúcho naznačuje čistotu a krásu duše pokrsteného dieťaťa.

Z Dokumentov druhej synody Spišskej diecézy

Nariadenia synody:

  1. Pre zápis na krst sa vyžaduje nahliadnutie do rodného listu dieťaťa a preskúmanie záruk katolíckej výchovy dieťaťa, medzi ktoré patrí aj platné manželstvo, ak jeho uzavretiu nestojí v ceste manželská prekážka.

  2. Kňaz nech nekrstí ľudí z iných farností bez licencie ich vlastného farára, alebo bez vedomia miestneho ordinára. Vydanie licencie sa bez vážnej príčiny nemá odmietnuť.

  3. Krstní rodičia majú mať 16 rokov, prijaté iniciačné sviatosti, nesmú byť postihnutí cirkevným trestom, a ak vedú spoločný život, majú žiť v sviatostnom manželstve.

  4. Nech je jedna náuka pred krstom dieťaťa pre rodičov a krstných rodičov.
Odporúčania synody:

  1. Krstná náuka nech je podľa možnosti už pred narodením dieťaťa.

  2. Odporúča sa udeľovať krst počas svätej omše, aby sa zvýraznilo rodinné spoločenstvo farnosti.