Sviatosť manželstva

Kliknite tu pre aktuálne informácie o sviatosti manželstva na novej farskej stránke

MANŽELSTVO – je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. Sviatosť manželstva si udeľujú snúbenci navzájom pred tvárou Cirkvi. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Kto môže uzavrieť manželstvo

Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva

Tak, ako je vhodné oslavovať narodeniny každého človeka v rodine, tak je vhodné oslavovať aj zrod manželstva, teda osláviť výročie cirkevného sobáša. Nech je to domáca slávnosť – slávnosť rodiny, ktorá je malou domácou cirkvou. Je vhodné, aby v deň sobáša manželia boli prítomní na sv. omši a znovu aj sviatostne, cez Eucharistiu, upevnili svoje spoločenstvo s Bohom a svoje vzájomné spoločenstvo.

Prekážky pri uzatváraní manželstva

Manželstvo môže uzavrieť len osoba právne spôsobilá. Pri ohláškach snúbencov v kostole, sú veriaci vyzvaní k tomu, aby ohlásili na farskom úrade, ak vedia o nejakej cirkevno-právnej prekážke tých, ktorí chcú uzavrieť manželstvo. Dišpenzovať, teda oslobodiť od prekážky a udeliť tým povolenie môže len biskup, od niektorých prekážok len pápež, napríklad od prekážky posvätného rádu alebo sľubu čistoty. Sú prekážky, od ktorých nemožno oslobodiť, napríklad pokrvné príbuzenstvo v tzv. priamej línii a v druhom stupni bočnej línie. Celkovo existuje 12 kanonických prekážok. Niektoré sú božského (zaväzujú všetkých) a niektoré cirkevného práva (zaväzujú iba katolíkov). Nájdete ich v Kódexe kanonického práva, kánony 1083-1094:

Z Dokumentov druhej synody Spišskej diecézy

Nariadenia synody:

  1. Z dôvodu dostatočnej prípravy nech snúbenci aspoň pol roka pred uzatvorením manželstva informujú o svojom úmysle vlastného farára.

  2. Ak snúbenci z vážnych dôvodov nemôžu absolvovať prípravu u vlastného farára, je možné ju absolvovať u iného kňaza, ktorý o tom vydá písomné potvrdenie. Duchovní pastieri nech ochotne vyjdú v ústrety komplikovaným podmienkam života snúbencov a snúbenci zas nech s pochopením prijmú tento jednotný postup.

  3. Predmanželskú prípravu tvorí päť stretnutí so snúbencami venovaných vierouke, mravouke, manželskej etike, komunikácii medzi manželmi a liturgickému obradu.

  4. Nech otázky manželskej etiky a prirodzeného plánovania rodičovstva snúbencom vysvetľuje odborník poverený miestnym ordinárom a manželskú komunikáciu nech vysvetľuje psychológ.

  5. Pri miešanom manželstve sa sobášna omša môže sláviť iba s dovolením miestneho ordinára. Pri manželstve rozdielneho náboženstva sa sobášny obrad koná bez svätej omše.

  6. Riadnym miestom uzatvárania manželstva je kostol. Manželstvo medzi katolíckou a nepokrstenou stránkou môže byť v kostole alebo na inom vhodnom mieste.

  7. Je potrebné chrániť sobášne obrady pred profanizáciou nevhodnými piesňami a inými prvkami, ktoré neuvádzajú liturgické predpisy.
Odporúčania synody:

  1. Nech kňazi okrem stanovených piatich stretnutí ponúknu snúbencom ako možnosť ďalšie stretnutia, venované otázkam modlitby a duchovného života.

  2. Dekan v spolupráci s diecéznym biskupom nech zriadi centrum, kde by bola zabezpečená komplexná a permanentná príprava na manželstvo. Centrum vedie mladých ľudí k chápaniu katolíckej náuky o manželstve a je otvorené aj pre tých, ktorí ešte nezamýšľajú v krátkej dobe uzavrieť manželstvo. Po skončení prípravy mladý človek získa certifikát, ktorý je platným ekvivalentom predmanželskej prípravy vo vlastnej farnosti.

Pocitadlo.sk