Farnosť narodenia Panny Márie v Novoti

Pri príležitosti Svetového dňa masmédií v roku 2002 pápež Ján Pavol II. vo svojom posolstve okrem iného povedal: „Internet: nové fórum na hlásanie evanjelia. Vyzývam celú cirkev, aby odvážne prekročila tento nový prah a vstúpila do hlbín siete.“ Zdôraznil, že internet prináša miliardy myšlienok na milióny monitorov celej planéty, ale len vtedy, ak sa v tomto neprebernom množstve obrazov a zvukov objaví Ježišova tvár a ak z neho zaznie jeho hlas, bude internet pravým ľudským priestorom, pretože, „kde nie je miesto pre Krista, nie je miesto pre človeka.“ Svätý Otec veril, že internet sa môže stať nástrojom pokoja a povzbudzoval veriacich, aby ho používali odvážne, vyzbrojení evanjeliom Ježiša Krista - Kniežaťa pokoja.

Po dvadsiatich rokoch budeme mať aj v našej farnosti primície

Novoť - Po dvadsiatich rokoch modlitieb a čakania budeme sláviť aj v našej farnosti primície. Ako ste mohli počuť v "ohláškach" pri dnešných svätých omšiach, náš rodák, Anton Durčák bude po úspešnej príprave v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí v sobotu 15. júna vysvätený za kňaza Katolíckej Cirkvi. V nedeľu 16. júna bude v našom kostole sláviť primičnú sv. omšu. Po viac ako dvesto rokoch tak pokračuje v šľapajách rodu Durčák, z ktorého pochádzali prví kňazi z našej obce.
Vyprosujeme hojnosť milostí, aby bol pravým hlásateľom Kristovej zvesti slovom i príkladom.

19.máj 2019

Pavol Sochuľák, SVD si pripomína 20 rokov kňazstva.

Novoť - Pred dvadsiatimi rokmi 18. apríla 1998 v nemeckom Sant Augustine prijal náš rodák, Pavol Sochuľák, SVD kňazské svätenie z rúk berlínskeho arcibiskupa Georga kardinála Sterzinského. Po vysviacke pôsobil ako misionár vo farnosti Vigía del Fuerte v Kolumbii, ktorá je už desaťročia zmietaná vojnou vládnych vojsk s ľavicovými rebelmi a narkomafiou. 23. septembra 2001 bol Pavol z autobusu unesený partizánmi z Národnej oslobodzovacej armády, no našťastie po niekoľkých dňoch prepustený na slobodu. V súčasnosti pôsobi v Kalifornií v Spojených štátoch.

Zo srdca blahoželáme

18.apríl 2019

Požehnané chvíle počas Národného týždňa manželstva

Novoť - Po štvrtý krát sa naša farnosť od 11. do 17. februára zapojila do Národného týždňa manželstva. Táto týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína, sa na Slovensku koná od roku 2011. Jej počiatky siahajú do roku 1997, keď sa prvykrát uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším britským premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.

28.február 2019

Dnes oslavuje Farník okrúhle 20. narodeniny

Novoť - V nedeľu 10. januára 1999 vyšlo prvé číslo nášho obľúbeného Farníka.
Po roku 1998, v ktorom sa všetky sily i financie investovali do najväčšej rekonštrukcie kostola od jeho postavenia, sa vtedajší farár vdp. Marián Dopater začiatkom roka 1999 rozhodol investovať aj do duší farníkov. Pre potreby farnosti zakúpil kopírku a s pomocou aktívnych farníkov sa pustil do vydávania farského týždenníka. Ten sa stal ihneď veľmi obľúbeným, pretože okrem oznamov obsahoval aj veľa podnetných myšlienok pre dospelých aj deti. V tom istom roku sa však pre neustále problémy s kopírkou prestal vydávať. Našťastie problémy sa po čase podarilo odstrániť a tak Farník znovu uzrel svetlo sveta. Od októbra 2005 sa Farník zverejňuje aj na internete. Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým, ktorí pomáhali pri jeho vzniku, i tým, ktorí sa na jeho tvorbe podieľajú v súčasnosti

10.január 2019

Vdp. Rudolf Vetrík odišiel k Otcovi

Oravská Polhora - V sobotu 24. novembra 2018 si Pám života povolal k sebe dušu svojho služobníka Rudolfa Vetríka. V našej farnosti pôsobil viac ako 11 rokov a bolo to jeho najdlhšie kňazské pôsobenie na jednom mieste. Zádušnú sv. omšu v Kostole Božského Srdca v utorok 27. novembra celebroval jeho spolužiak a priateľ zo seminárnych čias, Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, spolu s Mons. Andrejom Imrichom a mnohými kňazmi. Pohrebné obrady na miestnom cintoríne viedol emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ MU PANE A SVETLO VEČNÉ NECH MU SVIETI, NECH ODPOČÍVA V POKOJI. AMEN.

Archív článkov venovaných vdp. Rudolfovi Vetríkovi:

Článok z 25.mája 2011

Článok zo 6.júna 2011

Článok z 27.júla 2016

7.december 2018

Júnové kňazské jubileá

Novoť - Jún je už niekoľko desaťročí časom kňazských vysviacok a tak si mnohí, aj naši terajší, či bývalí duchovní otcovia v tomto mesiaci pripomínajú kňazské jubilea.
Okrúhle tridsiate výročie si včera pripomenul náš rodák Blažej Dibdiak, v súčasnosti farár v Rabčiciach a dvadsiate výročie oslavuje dnes náš bývalý p. farár Richard Ondáš, v súčasnosti farský administrátor v Spišskom Hrušove.
S vďakou a zo srdca blahoželáme a do ďalších rokov života vyprosujeme hojné Božie požehnanie a ochranu Panny Márie Kráľovnej kňazov.

20.jún 2018

Po dvadsiatich rokoch máme znovu diakona

Spišská Kapitula - Po dvadsiatich rokoch pokľakol opäť Novoťan pred biskupa, aby z jeho rúk prijal diakonskú vysviacku. Všetci máme radosť, že po úspešnej päťročnej príprave v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí sa včera, 14. júna 2018 stal náš rodák, Anton Durčák diakonom Katolíckej Cirkvi. Po viac ako dvesto rokoch tak pokračuje v šľapajách rodu Durčák, z ktorého pochádzali prví kňazi z našej obce. Diakonské svätenie prijal z rúk otca biskupa Andreja Imricha v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu s ním boli vysvätení ďalši siedmi bohoslovci Spišskej diecézy.
Zo srdca blahoželáme a vyprosujeme hojnosť milostí, aby bol pravým hlásateľom Kristovej zvesti slovom i príkladom.

15.jún 2018

Životné jubileum duch. otca Ľuboša Satinu

Novoť - Dnes sa dožíva okrúhleho životného jubilea, päťdesiatich rokov života farár našej farnosti a náš duchovný otec Ľuboš Satina. Za tento vzácny dar ďakoval Bohu pri večernej sv. omši, ktorú pri tejto príležitosti doprevádzal mládežnícky spevácky zbor.

3.apríl 2018

Krížová cesta na Modlovku po dvadsiaty deviaty krát

Novoť - Po dvadsiaty deviaty raz sa v popoludnie Kvetnej nedele konala modlitba Krížovej cesty nielen v kostole, ale tiež tradične spojená s putovaním na Modlovku. Tentoraz nám prialo aj počasie a tak sa tejto púte mohlo zúčastniť niekoľko stoviek veriacich, mnohí aj s malými deťmi. Modlitba Krížovej cesty bola doprevádzaná modlitbou sv.ruženca a spevom, ktorý viedli naše kantorky. Tento rok bolo všetko v réžií nášho bohoslovca Tonka Durčáka, ktorý tak využil azda poslednú príležitosť. Onedlho ho čaká diakonská vysviacka a potom už pastoračné povinnosti.

25.marec 2018

Vyhlásenie k tzv. Istanbulskému dohovoru

Novoť - Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví v Slovenskej republike vydali vyhlásenie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). Vyhlásenie, ktoré sa dnes čítalo vo všetkých kostoloch, prinášame v plnom znení.
Text prevzatý z webovej stránky Konferencie biskupov Slovenska.

25.február 2018

Kolaudačný koncert nového organu

Novoť - Nedeľa 5. novembra bola pre našu farnosť veľmi významná. Po takmer štyroch mesiacoch prác sa v našom chráme v plnej kráse rozozvučal nový organ. Svoje schopnosti na ňom predviedli Mgr. Marek Jamrich, Mgr. art. Stanislav Šurin a samotný staviteľ organu Mgr. art. Martin Bako. Koncertu predchádzala kolaudácia organu odbornou komisiou, ktorú viedol prof. PhDr. Marián Alojz Mayer, CsC, profesor organológie na VŠMU v Bratislave.

14.november 2017

Biskupská vizitácia spojená s posviackou nového organu

Novoť - V pondelok 2. októbra navštívil našu farnosť otec biskup Štefan Sečka v rámci pravidelnej vizitácie. Navštívil školu, Obecný úrad i Domov dôchodcov. Stretol sa s členmi hnutí a spoločenstiev pôsobiacich v našej farnosti aj s členmi farských rád a Farskej charity. Pri sv. omši požehnal nový organ a podiskutoval s prítomnými veriacimi.

14.november 2017

Farníky sú opäť dostupné.

Novoť - 18. septembra 2017 sa stránka www.novot.sk stala oficiálnou stránkou obce. Pri presune dát na nový server vznikol problém s prístupom aj na farskú stránku. Našťastie od dnes je prístup obnovený a Farníky budeme zverejňovať tak, ako doposiaľ.

16.október 2017

Nový organ vydal prvé tóny

Novoť - Po viac ako dvoch týždňoch montážnych prác vydal dnes nový orgán prvé tóny. Práce však budú pokračovať až do konca novembra.

2.september 2017

Začala stavba nového organu

Novoť - Majstri pod vedením organára Martina Baku začali v stredu 16. augusta 2017, tak ako bolo prisľúbené, so stavbou nového organu v našom kostole. Práce by podľa plánu mali prebiehať až do konca novembra.

20.august 2017

Výmena organu v našom chráme

Novoť - Viac než sedemdesiat rokov nás pri speve sprevádzali kantori na organe, ktorý nám v r. 1946 darovala susedná zákamenská farnosť. Organ vyrobila v r. 1897 firma Ország Sandor a syn z Budapešti. Zákamenci ho však po necelých päťdesiatich rokov vymenili za novší. V polovici augusta začneme s montážou nového organu, ktorý pochádza zo zrušeného kostola v nemeckom Düsseldorfe.

23.júl 2017

Privítanie p. kaplána Petra Križiana

Novoť - Viac než symbolicky sme v predvečer sviatku našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda privítali nového kaplána, vdp. Petra Križiana, ktorý je v poradí tridsiatym šiestym ohlasovateľom Evanjelia v našej farnosti od jej vzniku v r. 1787.

4.júl 2017

Rozlúčka s p. kaplánom Marekom Jamrichom

Novoť - Dnes sa po troch rokoch skončilo pôsobenie pána kaplána Mareka Jamricha v našej farnosti. Od zajtra bude jeho „domovom“ neďaleká Lokca. Rozlúčka s ním sa za hojnej účasti veriacich konala pri večernej sv. omši.

3.júl 2017

Deň rodiny 2017

Novoť - V poslednú júnovú nedeľu sme sa po roku opäť stretli na Dni rodiny, ktorý sa tentokrát uskutočnil na futbalovom ihrisku.
Sv. omša za rodiny bola o pol deviatej, program pokračoval na ihrisku, kde bolo pripravené pohostenie a množstvo hier, súťaží a atrakcií. Program pripravili dobrovoľníci z našej farnosti, za čo im patrí úprimné "Pán Boh zaplať".

25.jún 2017

Náš prvý kaplán sa dožíva päťdesiatky

Novoť - Dnešný deň si náš prvý kaplán, d.p. Gustáv Botúr pripomína okrúhle životné jubileum päťdesiat rokov. V mene farníkov mu blahoželáme a vyprosujeme od Nebeského Otca pevné zdravie a hojnosť milostí. Myslime naňho vo svojich modlitbách.

11.marec 2017

Prežili sme požehnaný týždeň

Novoť - V dňoch 13. až 19. februára prebiehal vo viacerých krajinách Národný týždeň manželstva, iniciatíva, ktorá začala pred dvadsiatimi rokmi v Anglicku, postupne sa rozšírila do viac ako dvadsiatich krajín a od roku 2011 prebieha aj na Slovensku. Tento rok prispela svojou troškou aj naša farnosť.

21.február 2017

Národný týždeň manželstva

Novoť - Pozývame manželov a nielen manželov viac sa zamyslieť nad hodnotou sviatostného manželstva a prežiť týždeň spolu s našimi hosťami. Začíname v pondelok 13. februára sv. omšou o 18:00 s otcom Mariánom Dopaterom. Po sv. omši krátke svedectvo manželov.

11.február 2017

Polnočná v ľudovom tóne

Novoť - Vianočné obdobie skončilo, vianočná atmosféra sa vytratila a tak si aspoň fotografiami pripomeňme polnočnú sv. omšu, ktorá sa tentokrát niesla v ľudovom tóne.

23.január 2017

Výročie posviacky nášho kostola

Novoť - V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku stavby nášho kostola a v pondelok sme si pripomenuli aj osemnásť rokov od jeho konsekrácie biskupom Františkom Tondrom. Pri tejto príležitosti sa v kostole konala akadémia venovaná historii i súčasnosti nášho kostola.

2.november 2016

Pred sto štyridsiatimi rokmi sa narodil najznámejší Novoťan

Novoť - Pred sto štyridsiatimi rokmi 30. júla 1876 sa narodil náš najslávnejší rodák Mons. Štefan Mnoheľ, kňaz, vlastenec, staviteľ, no predovšetkým vzácny, obetavý a hlboko veriaci človek. Vo svojom rodisku však zostáva stále zabudnutý. Ako na opravdivom Božom služobníkovi sa v plnej miere na ňom plnia slová Sv. Písma: „ Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ (Mt, 13,57)

30.júl 2016

Vdp. Rudolf Vetrík sa dnes dožíva 65 rokov

Oravská Polhora - Dvoch významných výročí sa v týchto dňoch dožíva náš niekdajší duchovný otec Rudolf Vetrík. Šiesteho júna si pripomenul 40 rokov kňazstva a dnes sa dožíva šesťdesiatich piatich rokov.

27.júl 2016

Dvesto detí a mladých na Dedinskom tábore 2016

Novoť - Dnes o deviatej hodine ráno sa pred budovou starej fary zhromaždili dve stovky detí a mladých na začiatok štvrtého ročníka Dedinského tábora. Stotridsaťtri detí od štyroch do dvanásť rokov pod vedením pána kaplána Mareka Jamricha a sedemdesiatich animátorov cestuje v čase od počiatku našej obce až po súčasnosť. Touto témou chcú mladí pripomenúť deťom tristo dvadsiate piate výročie založenia našej obce, ktoré pripadá na tento rok.

12.júl 2016

Deň rodiny

Novoť - V nádhernú tretiu júnovú nedeľu, ktorá bola zároveň Dňom otcov, sme sa po roku opäť stretli na Dni rodiny, ktorý sa niesol v znamení hesla " ... aby deti OTCA mali, aby mali MAMU".
Program začal sv. omšou o pol jedenástej a pokračoval v areáli Agropenziónu poobedím plným hier, súťaží a atrakcií, ale aj pohostením či príjemnými rozhovormi s priateľmi. Program pripravili nadšenci z našej farnosti.

20.jún 2016

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Novoť - Včera navštívil našu farnosť diecézny biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka a vyslúžil sviatosť kresťanskej dospelosti stosedemdesiatim birmovancom. Dnes si otec biskup spolu s našim byvalým duchovným otcom Rudolfom Vetríkom pripomínajú štyridsiate výročie kňazskej vysviacky.

Obom srdečne B L A H O Ž E L Á M E
6.jún 2016

Krížová cesta na Modlovku s birmovancami

Novoť - Po dvadsiaty siedmy raz sme popoludnie Kvetnej nedele venovali modlitbe Krížovej cesty. Kto si netrúfal na námahu, alebo ho odradilo chladné počasie, zostal v kostole, no birmovanci a mnohí iní modlitbu spojili s putovaním na vrchol Modlovej grapy.

21.marec 2016