Farnosť narodenia Panny Márie v Novoti

Pri príležitosti Svetového dňa masmédií v roku 2002 pápež Ján Pavol II. vo svojom posolstve okrem iného povedal: „Internet: nové fórum na hlásanie evanjelia. Vyzývam celú cirkev, aby odvážne prekročila tento nový prah a vstúpila do hlbín siete.“ Zdôraznil, že internet prináša miliardy myšlienok na milióny monitorov celej planéty, ale len vtedy, ak sa v tomto neprebernom množstve obrazov a zvukov objaví Ježišova tvár a ak z neho zaznie jeho hlas, bude internet pravým ľudským priestorom, pretože, „kde nie je miesto pre Krista, nie je miesto pre človeka.“ Svätý Otec veril, že internet sa môže stať nástrojom pokoja a povzbudzoval veriacich, aby ho používali odvážne, vyzbrojení evanjeliom Ježiša Krista - Kniežaťa pokoja.

VÁHA ODVAHY - divadelné predstavenie v nedeľu 28. januára o 14:00 v Dome kultúry v Námestove. Pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca saleziáni a mladí pripravili akadémiu o odvahe niektorých ľudí v Evanjeliu.

Kolaudačný koncert nového organu

Novoť - Nedeľa 5. novembra bola pre našu farnosť veľmi významná. Po takmer štyroch mesiacoch prác sa v našom chráme v plnej kráse rozozvučal nový organ. Svoje schopnosti na ňom predviedli Mgr. Marek Jamrich, Mgr. art. Stanislav Šurin a samotný staviteľ organu Mgr. art. Martin Bako. Koncertu predchádzala kolaudácia organu odbornou komisiou, ktorú viedol prof. PhDr. Marián Alojz Mayer, CsC, profesor organológie na VŠMU v Bratislave.

14.november 2017

Biskupská vizitácia spojená s posviackou nového organu

Novoť - V pondelok 2. októbra navštívil našu farnosť otec biskup Štefan Sečka v rámci pravidelnej vizitácie. Navštívil školu, Obecný úrad i Domov dôchodcov. Stretol sa s členmi hnutí a spoločenstiev pôsobiacich v našej farnosti aj s členmi farských rád a Farskej charity. Pri sv. omši požehnal nový organ a podiskutoval s prítomnými veriacimi.

14.november 2017

Farníky sú opäť dostupné.

Novoť - 18. septembra 2017 sa stránka www.novot.sk stala oficiálnou stránkou obce. Pri presune dát na nový server vznikol problém s prístupom aj na farskú stránku. Našťastie od dnes je prístup obnovený a Farníky budeme zverejňovať tak, ako doposiaľ.

16.október 2017

Nový organ vydal prvé tóny

Novoť - Po viac ako dvoch týždňoch montážnych prác vydal dnes nový orgán prvé tóny. Práce však budú pokračovať až do konca novembra.

2.september 2017

Začala stavba nového organu

Novoť - Majstri pod vedením organára Martina Baku začali v stredu 16. augusta 2017, tak ako bolo prisľúbené, so stavbou nového organu v našom kostole. Práce by podľa plánu mali prebiehať až do konca novembra.

20.august 2017

Výmena organu v našom chráme

Novoť - Viac než sedemdesiat rokov nás pri speve sprevádzali kantori na organe, ktorý nám v r. 1946 darovala susedná zákamenská farnosť. Organ vyrobila v r. 1897 firma Ország Sandor a syn z Budapešti. Zákamenci ho však po necelých päťdesiatich rokov vymenili za novší. V polovici augusta začneme s montážou nového organu, ktorý pochádza zo zrušeného kostola v nemeckom Düsseldorfe.

23.júl 2017

Privítanie p. kaplána Petra Križiana

Novoť - Viac než symbolicky sme v predvečer sviatku našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda privítali nového kaplána, vdp. Petra Križiana, ktorý je v poradí tridsiatym šiestym ohlasovateľom Evanjelia v našej farnosti od jej vzniku v r. 1787.

4.júl 2017

Rozlúčka s p. kaplánom Marekom Jamrichom

Novoť - Dnes sa po troch rokoch skončilo pôsobenie pána kaplána Mareka Jamricha v našej farnosti. Od zajtra bude jeho „domovom“ neďaleká Lokca. Rozlúčka s ním sa za hojnej účasti veriacich konala pri večernej sv. omši.

3.júl 2017

Deň rodiny 2017

Novoť - V poslednú júnovú nedeľu sme sa po roku opäť stretli na Dni rodiny, ktorý sa tentokrát uskutočnil na futbalovom ihrisku.
Sv. omša za rodiny bola o pol deviatej, program pokračoval na ihrisku, kde bolo pripravené pohostenie a množstvo hier, súťaží a atrakcií. Program pripravili dobrovoľníci z našej farnosti, za čo im patrí úprimné "Pán Boh zaplať".

25.jún 2017

Náš prvý kaplán sa dožíva päťdesiatky

Novoť - Dnešný deň si náš prvý kaplán, d.p. Gustáv Botúr pripomína okrúhle životné jubileum päťdesiat rokov. V mene farníkov mu blahoželáme a vyprosujeme od Nebeského Otca pevné zdravie a hojnosť milostí. Myslime naňho vo svojich modlitbách.

11.marec 2017

Prežili sme požehnaný týždeň

Novoť - V dňoch 13. až 19. februára prebiehal vo viacerých krajinách Národný týždeň manželstva, iniciatíva, ktorá začala pred dvadsiatimi rokmi v Anglicku, postupne sa rozšírila do viac ako dvadsiatich krajín a od roku 2011 prebieha aj na Slovensku. Tento rok prispela svojou troškou aj naša farnosť.

21.február 2017

Národný týždeň manželstva

Novoť - Pozývame manželov a nielen manželov viac sa zamyslieť nad hodnotou sviatostného manželstva a prežiť týždeň spolu s našimi hosťami. Začíname v pondelok 13. februára sv. omšou o 18:00 s otcom Mariánom Dopaterom. Po sv. omši krátke svedectvo manželov.

11.február 2017

Polnočná v ľudovom tóne

Novoť - Vianočné obdobie skončilo, vianočná atmosféra sa vytratila a tak si aspoň fotografiami pripomeňme polnočnú sv. omšu, ktorá sa tentokrát niesla v ľudovom tóne.

23.január 2017

Výročie posviacky nášho kostola

Novoť - V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku stavby nášho kostola a v pondelok sme si pripomenuli aj osemnásť rokov od jeho konsekrácie biskupom Františkom Tondrom. Pri tejto príležitosti sa v kostole konala akadémia venovaná historii i súčasnosti nášho kostola.

2.november 2016

Pred sto štyridsiatimi rokmi sa narodil najznámejší Novoťan

Novoť - Pred sto štyridsiatimi rokmi 30. júla 1876 sa narodil náš najslávnejší rodák Mons. Štefan Mnoheľ, kňaz, vlastenec, staviteľ, no predovšetkým vzácny, obetavý a hlboko veriaci človek. Vo svojom rodisku však zostáva stále zabudnutý. Ako na opravdivom Božom služobníkovi sa v plnej miere na ňom plnia slová Sv. Písma: „ Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ (Mt, 13,57)

30.júl 2016

Vdp. Rudolf Vetrík sa dnes dožíva 65 rokov

Oravská Polhora - Dvoch významných výročí sa v týchto dňoch dožíva náš niekdajší duchovný otec Rudolf Vetrík. Šiesteho júna si pripomenul 40 rokov kňazstva a dnes sa dožíva šesťdesiatich piatich rokov.

27.júl 2016

Dvesto detí a mladých na Dedinskom tábore 2016

Novoť - Dnes o deviatej hodine ráno sa pred budovou starej fary zhromaždili dve stovky detí a mladých na začiatok štvrtého ročníka Dedinského tábora. Stotridsaťtri detí od štyroch do dvanásť rokov pod vedením pána kaplána Mareka Jamricha a sedemdesiatich animátorov cestuje v čase od počiatku našej obce až po súčasnosť. Touto témou chcú mladí pripomenúť deťom tristo dvadsiate piate výročie založenia našej obce, ktoré pripadá na tento rok.

12.júl 2016

Deň rodiny

Novoť - V nádhernú tretiu júnovú nedeľu, ktorá bola zároveň Dňom otcov, sme sa po roku opäť stretli na Dni rodiny, ktorý sa niesol v znamení hesla " ... aby deti OTCA mali, aby mali MAMU".
Program začal sv. omšou o pol jedenástej a pokračoval v areáli Agropenziónu poobedím plným hier, súťaží a atrakcií, ale aj pohostením či príjemnými rozhovormi s priateľmi. Program pripravili nadšenci z našej farnosti.

20.jún 2016

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Novoť - Včera navštívil našu farnosť diecézny biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka a vyslúžil sviatosť kresťanskej dospelosti stosedemdesiatim birmovancom. Dnes si otec biskup spolu s našim byvalým duchovným otcom Rudolfom Vetríkom pripomínajú štyridsiate výročie kňazskej vysviacky.

Obom srdečne B L A H O Ž E L Á M E
6.jún 2016