Sviatosť zmierenia

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Ako sa uskutočňuje

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.

Kto vysluhuje sviatosť pokánia

Kňaz udelí veriacemu pri svätej spovedi rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od hriechu. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy: Biblia Jn 23 “Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.”. Preto aj kňazi majú na základe posvätnej vysviacky moc odpúšťať hriechy.

Účinky sviatosti pokánia

Prvá sv. spoveď

Príprava na prvé prijatie sviatosti pokánia (na prvú svätú spoveď) sa koná súčasne s prípravou na prijímanie Eucharistie (na prvé sväté prijímanie).

Z Dokumentov druhej synody Spišskej diecézy

Nariadenia synody:

  1. Sviatosť zmierenia vysluhovať aspoň pol hodiny pred svätou omšou. Kňazi nech ochotne vyslúžia sviatosť zmierenia vždy, keď o to veriaci žiadajú rozumne (kán. 986 § 1 KKP).

  2. Spoločné slávenie zmierenia koordinuje dekan a každý kňaz dekanátu je povinný sa ho zúčastniť podľa stanoveného harmonogramu. Jednotlivé farnosti majú byť oboznámené s programom vysluhovania sviatosti zmierenia. V každej farnosti musia byť v adventnom a predveľkonočnom čase prítomní viacerí spovedníci.

  3. V týždni pred prvým piatkom v mesiaci vytvoriť dostatočný priestor veriacim, ktorí pravidelne pristupujú k sviatosti zmierenia. Zároveň je povinnosťou každého kňaza povzbudzovať veriacich k pravidelnej svätej spovedi.

  4. Spovedník pri vysluhovaní sviatosti pokánia nesmie mať pri sebe mobil ani iné elektronické zariadenie. Budí to nedôveru a podozrenie z odpočúvania.
Odporúčania synody:

  1. V pôstnom a adventnom období je veľmi užitočné, aby sa pred spoločným slávením zmierenia konala kajúca pobožnosť.

  2. Veriacim treba zdôrazňovať, aby už v rámci prípravy na sviatosť zmierenia napravili hmotné i duševné škody.

  3. Veriaci nech si vykonajú generálnu svätú spoveď pri významných životných udalostiach (sobáš, výročie sobáša, životné jubileum a pod.). O generálnej spovedi nech kňazi častejšie poučujú.

Pocitadlo.sk