DODATOK č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Číslo: 4/2019