Žiadame občanov, ktorých sa týka majetkovoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií v našej obci, aby doručili návratky s vyjadrením súhlasu/nesúhlasu na Obecný úrad. Návratky je možné doručiť osobne počas stránkových hodín Ocú, poštou, alebo elektronicky na email: prednosta@novot.sk

Počas nestránkových dní je možné vhodiť návratku do boxu, ktorý sa nachádza vo vchode do obecného úradu.

Upozornenie:

Nedoručenie podpísanej návratky k majetkovoprávnemu vysporiadaniu miestnych komunikácií bude považované ako NESÚHLAS VLASTNÍKA POZEMKU, to znamená, že uvedený pozemok bude predmetom VYVLASTŇOVACIEHO PROCESU.