Obec Novoť, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, predkladá

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ – KONCEPT

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Obec Novoť je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261 (Tel: 0905943365), v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Spracovateľom konceptu ÚPN obce Novoť je Architektonický ateliér Gam, Ružomberok, hlavný riešiteľ Ing. arch. Dávid Goč – autorizovaný architekt SKA.

Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Koncept ÚPN obce Novoť “ je predkladaný v dvoch variantoch a v súlade so Zadaním pre Územný plán obce Novoť, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Novoti, UZN. č. 221/2020, zo dňa 21.02.2020. Obidva varianty vychádzajú z overenia možností obytného, výrobného a rekreačného územného rozvoja obce, z hľadiska optimálneho riešenia dopravnej obsluhy, inžinierskych sietí, ochrany prírody a krajiny a demografických trendov vývoja obce. Koncept ÚPN obce Novoť je zverejnený

od dňa 25.11.2020 do dňa 28.12.2020 na Obecnom úrade v Novoti - na úradnej tabuli

a na webovej stránke obce - www.novot.sk .

Ďalej je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Novoti a na Okresnom úrade v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Verejné prerokovanie konceptu ÚPN obce Novoť, spojené s výkladom zástupcu spracovateľa, so samosprávnym krajom, dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy, so správcami verejného dopravného a technického vybavenia, s dotknutými fyzickými a právnickými osobami a verejnosťou, sa uskutoční v termíne, ktorý sa určí v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid 19, v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré určujú podmienky, za akých je možné dodržať ustanovenia stavebného zákona a dotknutí budú o tomto termíne prerokovania konceptu, prípadne o predĺžení lehoty prerokovania, oboznámení samostatnou pozvánkou.

Stanoviská a pripomienky ku konceptu ÚPN obce Novoť je možné predložiť písomne na Obecný úrad Novoť, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa zverejnenia Vyhlášky o prerokovávaní konceptu, bude obec predpokladať, že

súhlasia a ku konceptu územného plánu nemajú pripomienky. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

 

Koncept ÚPN obce Novoť.pdf

Schéma zaväzných častí.pdf

Tabulky koncept UPN obce Novoť.pdf

Zábery PP koncept variant A UPN obce Novoť.pdf

Zábery PP koncept variant B UPN obce Novoť.pdf

Výkres č1_Výkres širších vzťahov.pdf

Výkres č2 variant A_Komplexný výkres.pdf

Výkres č2 variant B_Komplexný výkres.pdf

Výkres č3_Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia.pdf

Výkres č4_Výkres riešenia verejného technického vybavenia.pdf

Výkres č5_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny vrátane ÚSES.pdf

Výkres č6 variant A_Výkres záberov PP.pdf

Výkres č6 variant B_Výkres záberov PP.pdf