Obec Novoť, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001 obstaráva Územný plán obce Novoť, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, osoby spôsobilej obstarávať ÚPP a ÚPD, preukaz č. 261. V tejto súvislosti v zmysle stavebného zákona, § 20, odst. 3 oznamuje začiatok verejného prerokovávania návrhu Zadania pre Územný plán obce Novoť.

Zadanie pre ÚPN obce Novoť je zverejnené od 27.11.2019 do dňa 27.12.2019 na Obecnom úrade v Novoti, na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Ďalej je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Obec Novoť súčasne žiada o vydanie stanoviska k návrhu Zadaniu pre Územný plán obce Novoť dotknutý Žilinský samosprávny kraj, orgány štátnej správy, správcov sietí, dotknuté obce, právnické osoby, fyzické osoby a všetkých občanov, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia.

Ak sa dotknuté orgány štátnej správy, obce, právnické osoby, fyzické osoby a občania nevyjadria v určenej lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovávaní návrhu zadania, bude obec predpokladať, že podľa 20, odst. 4, zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení, súhlasia a k Zadaniu pre Územný plán obce Novoť nemajú pripomienky.

Poznámka: Návrh Zadania pre Územný plán obce Novoť je zverejnený na internetovej stránke obce Novoť: www.novot.sk

 

S pozdravom

Mgr. Radoslav Kozák PhD.

          starosta obce

 

ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ PDF

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE - PRIESKUMY A ROZBORY - číslo výkresu: 4