Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Námestovo

  15.07.2021

  Čítať viac >
 • DODATOK č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

  01.07.2021

  Číslo: 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

  Čítať viac >
 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

  22.06.2021

  Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejneni tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

  Čítať viac >
 • Pokračovanie kolaudačného konania - OVS

  21.06.2021

  Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  Čítať viac >
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

  17.06.2021

  Jozef Dopater

  Čítať viac >
 • Záverečný účet Obce Novoť za rok 2020

  10.06.2021

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov