Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Pozvánka na zasadnutie mimoriadného Obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2022

  25.01.2022

  Čítať viac >
 • Správa o hodnotení vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie Územného plánu obce Novoť

  21.01.2022

  Čítať viac >
 • Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

  20.01.2022

  o umiestnení stavby „13960 - Novoť- Podkopec – Rozšírenie NNK“

  Čítať viac >
 • ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVOŤ - NÁVRH

  17.01.2022

  oznámenie o začiatku prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu

  Čítať viac >
 • Správa o hodnotení vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie Územného plánu obce Krušetnica-oznámenie dotknutým obciam

  05.01.2022

  Čítať viac >
 • DODATOK č. 3 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Číslo: 4/2019

  20.12.2021

  o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

  Čítať viac >
zadaj číslo strany

Kalendár zberu odpadov