Kalendár zberu odpadov

Všeobecne záväzné nariadenia


 

VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 v základnej škole
DODATOK č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NOVOŤ
Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne 2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v územnej pôsobnosti obce Novoť a o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť
VZN č. 3/2020 o určení výšky cien nehnuteľného majetku v obci Novoť

VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 v základnej škole

VZN obce Novoť č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOVOŤ číslo: 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Novoť

DODATOK č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NOVOŤ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  číslo: 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo: 3 / 2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce NOVOŤ

PRÍLOHA č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť a o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA číslo: 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť a o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť (príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Novoť
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku                                                  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby
Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby
  Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Novoť v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnych daniach
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Novoť
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Novoť
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materských školách, a na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2016/2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Novoť
  VZN č 1/2014 o podmienkach poskytovania dotácií(príspevkov) a návratných finančných výpomocí
VZN č. 3/2012 Čistenie, údržba verejných priestranstiev, MK a ochrana verejného poriadku
VZN č. 1/2012 Postup, podmienky a výška úhrady za poskytnuté sociálne služby
VZN č. 3/2010 Daň z nehnuteľnosti
VZN č. 5/2009 Trhový poriadok obce
VZN č. 2/2009 Určenie času predaja
VZN č. 4/2008 Pripojenie na kanalizáciu

 

Kalendár zberu odpadov