Kalendár zberu odpadov

Ostatné dokumenty

Dátum zverejnenia Názov, alebo popis dokumentu

1.8.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 7.8.2019

10.6.2019 Záverečný účet obce Novoť za rok 2018

10.6.2019 Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Novoť z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19.6.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2019

21.3.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.3.2019

18.1.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.1.2019

8.1.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

10.12.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2018

28.11.2018 Návrh rozpočtu Obce Novoť na roky 2019,2020,2021

28.11.2018 Návrh rozpočtu Obce Novoť-prevádzky na roky 2019,2020,2021

28.11.2018 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na roky 2019,2020,2021

27.11.2018 Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľsva dňa 4.12.2018

14.9.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.9.2018

12.6.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018

12.6.2018 Záverečný účet obce Novoť za rok 2017

20.6.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2018

20.4.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2018

15.2.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22.2.2018

6.2.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

28.11.2017 Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Novoť na roky 2018, 2019, 2020

28.11.2017 Návrh rozpočtu Obce Novoť-prevádzky na roky 2018, 2019, 2020

28.11.2017 Návrh rozpočtu Obce Novoť na roky 2018, 2019, 2020

28.11.2017 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2017

14.09.2017 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2017

06.09.2017 Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

06.09.2017 Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa

16.08.2017 Rozšírenie kamerového systému v obci Novoť

Kalendár zberu odpadov