Kalendár zberu odpadov

Úradná tabuľa obce

 • Verejná vyhláška - Oranet, s.r.o.

  15.07.2019

  Čítať viac >
 • VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA číslo: 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť a o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

  08.07.2019

  Čítať viac >
 • VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

  02.07.2019

  Čítať viac >
 • VZN č. 3/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť

  02.07.2019

  Čítať viac >
 • Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

  01.07.2019

  Čítať viac >
 • Stavebné povolenie: "Výstavba a rekonštrukcia chodníka pri ceste III/2270 v obci Novoť"

  10.06.2019

  Čítať viac >

Kalendár zberu odpadov