Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Vysporiadanie miestnych ciest

Vysporiadanie miestnych ciest 1

Projekt vysporiadania miestnych ciest sme spustili v mesiaci jún 2020. Vysporiadanie miestnych ciest zahŕňalo celkovo 29 ciest. Vysporiadanie každej miestnej cesty bolo schválené obecným zastupiteľstvom.

Cieľom bolo vysporiadať nielen existujúce miestne cesty, ale aj plánované miestne cesty tak, aby sa mohla otvoriť výstavba v našej obci. Proces vysporiadania miestnych ciest je behom na dlhé trate a komplexným procesom. K úplnému vysporiadaniu miestnych ciest je nevyhnutná spolupráca viacerých subjektov a prechádza viacstupňovou kontrolou. Samotné vysporiadanie je tak vyskladané z viacerých etáp, ktoré na seba nadväzujú, a ktoré by sme Vám nižšie chceli bližšie zhrnúť.

V začiatku našej práce bolo nevyhnutné určiť si rozsah ciest. Čiže tie cesty, ktoré sú pre obec a jej rozvoj dôležité. Aby sme mohli spustiť celý proces museli sme mať 1/ spracovaný pasport miestnych komunikácií. Tento ukazuje stav miestnych ciest v obci. Koľko máme ciest v obci, akého charakteru a dĺžky, či sú tu súčasti cesty ako rigol, cestná zeleň, rozsah chodníkov atď. Nevyhnutnosť jeho spracovania pre obec vyplýva aj z cestného zákona.

Na pasport miestnych komunikácií nadväzovalo 2/ vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov. Geometrický plán nám určil rozsah vysporiadania čiže, ktoré pozemky a ich časti pod cestami je potrebné vysporiadať. Uvedomujeme si, že geometrický plán najviac ovplyvňuje vysporiadanie, keďže určuje jeho rozsah. Avšak je len jedným z viacerých dokladov potrebných k vysporiadaniu. A ako taký môže byť najčastejšie témou na diskusiu. Preto sa k vysvetleniu jeho obsahu a využitia v procese vysporiadania zastavíme podrobnejšie.

V rámci procesu vysporiadania boli v niektorých lokalitách využité staršie geometrické plány, ktoré sa aktualizovali na súčasný stav. Tieto geometrické plány boli spracované pred ROEP, ktorý sa ukončil v roku 2018. Tento postup sa využil z dôvodu, aby obec ušetrila peňažné prostriedky, pri príprave nových geometrických plánov. Išlo predovšetkým o lokality Podkopec a Zimnicová, pričom týchto geometrických plánov bolo 6 z celkového počtu 26 geometrických plánov. Aktualizácia geometrického plánu na súčasný stav je predmetom opätovného úradného overenia katastrom. Tento posúdil súlad údajov v geometrickom pláne s aktuálnym stavom v katastri. Takýto geometrický plán je použiteľný na právne úkony, t.j. vysporiadanie miestnych ciest. Opätovné overenie geometrického plánu, nemení rozsah vysporiadania (vybudovanú cestu nie je možné premiestniť na iné existujúce pozemky alebo do inej lokality).

V prípade, ak s odstupom času nastali zmeny v pozemkoch pod cestami (napr. zmeny vo výmere, označení parcely alebo vlastníctve) vlastníkov dotknutých pozemkov oslovujeme opätovne s návrhom na uzatvorenie dohody. Zmeny v pozemkoch a vo vlastníctve sú prirodzenou súčasťou vysporiadania a zatiaľ sme ich zaznamenali minimálny počet. Celkovo ako sme už uviedli tak bolo spracovaných 26 geometrických plánov, z toho 6 geometrických plánov bolo spracovaných spôsobom uvádzaným vyššie (aktualizáciou pôvodného staršieho geometrického plánu). Na našej stránke máme zverejnené pracovné verzie geometrických plánov, ktoré postupne aktualizujeme. Originál úradne overeného geometrického plánu je kedykoľvek prístupný na nahliadnutie. Tak nám to ukladá zákon.

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony (napr. kúpne zmluvy) a verejné listiny (napr. rozhodnutie o vysporiadaní). Geometrický plán sám o sebe nemôže byť vyhlásený za neplatný, nakoľko geometrický plán nie je právny úkon. Úzko sme spolupracovali a konzultovali veci vysporiadania aj s katastrálnym odborom. Všetky geometrické plány, ktoré sú v súčasnosti využívané ako podklad pri vysporiadaní pred okresným úradom, sú spracované odborným subjektom geodetom a úradne overené katastrom. V opačnom prípade, by nám okresný úrad vysporiadanie miestnych ciest nemohol začať. Správnosť rozsahu a podkladov k vysporiadaniu bola odkonzultovaná a potvrdená s príslušnými úradmi (kataster, okresný úrad, ministerstvo), ktoré sú oprávnene pri vysporiadaní ciest v našom prípade rozhodovať.

Po spracovaní geometrických plánoch sme vás 3/ oslovovali s ponukou na uzatvorenie dohody. V niektorých prípadoch sme museli vlastníkov osloviť opätovne či už z dôvodu zmeny vlastníctva alebo nevrátenej doručenky, prevzatia len jedným z manželov a pod. V tomto smere vám chceme poďakovať za súčinnosť a trpezlivosť.

Poslednou fázou vysporiadania je 4/ podanie návrhu na príslušný okresný úrad, ktorý rozhodne o vysporiadaní, t.j. nadobudnutí vlastníctva k pozemkom pod cestami v prospech obce. Návrh na vysporiadania obsahuje 9 a viac príloh, ktoré preukazujú dôvodnosť podania návrhu a sú nevyhnutné na rozhodnutie o vysporiadaní. V tejto fáze geometrický plán opätovne podlieha kontrole príslušného okresného úradu, ktorý rozhoduje o vysporiadaní. Tento kontroluje rozsah vysporiadania, t.j. či ide o pozemky pod cestami a ich súčasti a overuje stav podľa katastra nehnuteľností. Na základe tejto dvojstupňovej kontroly katastrom a okresným úradom, posúdení úplnosti a dôvodnosti návrhu a jeho príloh, sú vydané oznámenia o začatí konania, ktoré zverejňujeme na úradnej tabuli a následne rozhodnutia o vysporiadaní. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vysporiadaní vyplácame vlastníkom dotknutých pozemkov pod cestami finančnú náhradu určenú podľa znaleckého posudku.

Celý proces nám tak prebieha v súlade s príslušnými zákonmi a v rade za sebou nadväzujúcich úkonov výsledkom čoho sú vydané oznámenia o začatí konania a následne rozhodnutia o vysporiadaní. Veríme, že naďalej budete ústretoví pri uskutočňovaní vysporiadania, ktoré sa nám blíži do finálnej fázy. V súčasnosti sa nám rozhoduje o cestách:

 1. Barútová 1
 2. Barútová 2
 3. Barútová 3
 4. Podkopec od Križovatky po Vodojem
 5. Podkopec od Vodojem po Les
 6. Podkopec časť Sekerášová
 7. Zimnicová (Šustek 2)
 8. Zimnicová (časť za Jednotou)
 9. Zimnicová (časť Kondela)
 10. Cesta Duľov
 11. Cesta Šoltýstvo
 12. Cesta Colorspol
 13. Cesta Jarok 1

Celkovo bolo k daným miestnymi cestám podaných 70 návrhov na vysporiadanie. Predmetom návrhov je viac ako 2 719 spoluvlastníckych podielov k pozemkom pod cestami. Tomu zodpovedá 1 677 hodín poskytovania právnych služieb a vypracovanie viac ako 1 390 dokumentov v priebehu obdobia 2 kalendárnych rokov. Nesmieme zabudnúť ani na prácu zamestnancov obce, ktorí taktiež výraznou mierou prispeli k začatiu a priebehu celého vysporiadania. Z hľadiska rozsahu (počtu) miestnych ciest, ktoré vysporiadavame sme najväčší z okolitých obcí a miest.

K vysporiadaniu by sme toho mohli napísať ešte veľa. Naším cieľom však nie je zahltiť vás štatistikami a podrobným opisom celého procesu. Vždy sme boli otvorení konštruktívnej a vecnej diskusii, ak bola k tomu rovnako otvorená aj druhá strana. Vzhľadom na množstvo, vysporiadanie nikdy nebude jednoduchý proces, ktorý by nám vždy prebiehal bez problémov. Ale napriek tomu vysporiadanie napreduje a vidíme prvé výsledky pri cestách Barútová, Šoltýstvo, Podkopce a postupne sa k nim budú pridávať ďalšie. Veríme, že aj s vašou pomocou sa podarí miestne cesty vysporiadať, čo prispeje k rozvoju obce a skvalitňovania života vás ako obyvateľov obce. Ešte raz vám všetkým ďakujeme za spoluprácu.

Dátum vloženia: 15. 11. 2022 17:01
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 1. 2023 21:02
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem