Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

Informácia k realizácii projektu: Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

Cieľom projektu je investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Novoť.

Projekt rieši potrebné rozšírenie kapacít materskej školy, v ktorej pribudne nová kapacita pre celkovo 23 detí. Okrem iného sa vytvorí aj rozšírený priestor pre zvýšenú kapacitu jedálne a obslužných priestorov pre personál materskej školy a zrekonštruujú nevyhovujúce časti rozvodov a zariadení elektroinštalácie, zdravotechniky a vykurovania. Projekt rieši aj odstránenie vonkajších a vnútorných bariér a obstaranie materiálno-technického vybavenia. Realizáciou projektu sa celková kapacita objektu zvýši na 6 tried a maximálna kapacita detí vzrastie na hodnotu 138 detí, čo umožní odstránenie existujúceho problému s nedostatkom kapacít, ktorý nepokrýva potrebu obyvateľov obce.

 

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Celkové oprávnené výdavky: 565 481,63 EUR

Minimálna výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 28 274,08 EUR

Začiatok realizácie: 05/2021

Koniec realizácie: 10/2023

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Projekt pozostáva z nasledovných aktivít:

  • Rekonštrukcia a prístavba materskej školy
  • Úprava areálu materskej školy s dažďovou záhradou
  • Materiálno-technické vybavenie materskej školy

 

Dátum vloženia: 16. 12. 2022 17:59
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem