Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Informácia o realizácii projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Cieľom realizovaného projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti“, je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole v Novoti prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území.

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Celkové oprávnené výdavky:  75 630,53 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:  3781,53 €

Začiatok realizácie: 06/2020

Koniec realizácie: 11/2020

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Projekt pozostáva z nasledovných aktivít:

  1. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia učebne fyziky pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov
  2. Zlepšenie materiálno-technického vybavenie chemickej učebne
  3. Zlepšenie materiálno-technického vybavenie biologickej učebne
  4. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov
  5. Obstaranie vybavenia IKT učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov
  6. Obstaranie vybavenia odbornej učebne pre praktický rozvoj komunikačných a jazykových zručností žiakov
  7. Dovybavenie školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov základnej školy

 

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 11:54
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem