Kalendár zberu odpadov

Tlačivá OcÚ

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (sprístupnenie videozáznamu)

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Čestné vyhlásenie

Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojke

Návrh na kolaudáciu stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavenbých úprav

Oznam k poplatku

Vyúčtovanie dane za ubytovanie

Oznámenie povinnosti

Potvrdenie obce o zaplatení

Potvrdenie pre opatrovateľky v zahraničí

Potvrdenie pre správcu bytov v inej obci

Potvrdenie zamestnávateľa

Príloha č. 1 k VZN č. 1 - pri narodení dieťaťa

Príloha č. 1 k VZNč. 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 k VZN č. 1 - príspevok študentom

Príloha č. 2 k VZN č. 1 Rozpočet projektu podujatia

Príloha č. 3 k VZN č. 1 -  príspevok talentovaným deťom a študentom

Príloha č. 4 k VZN č. 1 - príspevok na stravovanie FO

Príloha č.3 k VZN č. 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie (2)

Splnomocnenie na doručiteľa (pri redaji motorového vozidla)

Splnomocnenie

Žiadosť a pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správyochrany prírody a krajiny - Žilina

Žiadosť o výrub

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania OS

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd (studňa)

Kalendár zberu odpadov