Kalendár zberu odpadov

Všeobecne záväzné nariadenia

| 2022

Dodatok č. 1 k VZN číslo 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby

Dodatok č. 1 k VZN číslo 3/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Novoť

VZN číslo 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

VZN číslo 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v územnej pôsobnosti obce Novoť a o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

VZN číslo 1/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2022/2023 v základnej škole

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v územnej pôsobnosti obce Novoť a o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2019  o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

| 2021

VZN č. 3/2021 o miestnej dani za ubytovanie (Oznámenie daň za ubytovanie.xls , vyúčtovanie dane za ubytovanie.xls)

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dietaťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v územnej pôsobnosti obce Novoť

VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 v základnej škole

| 2020

DODATOK č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NOVOŤ Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne 2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom v územnej pôsobnosti obce Novoť a o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

VZN č. 3/2020 o určení výšky cien nehnuteľného majetku v obci Novoť

VZN č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 v základnej škole

VZN obce Novoť č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

| 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NOVOŤ číslo: 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Novoť

DODATOK č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce NOVOŤ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  číslo: 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školských zariadeniach a nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo: 3 / 2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce NOVOŤ

PRÍLOHA č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť a o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE číslo: 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť a o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

| 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Novoť (príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3)

| 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Novoť

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku                                                  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby

Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby

  Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť

| 2016

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Novoť v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Novoť

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnych daniach

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Novoť

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť

| 2015

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Novoť

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materských školách, a na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2016/2017 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Novoť

| 2014 - 2008

  VZN č 1/2014 o podmienkach poskytovania dotácií(príspevkov) a návratných finančných výpomocí

VZN č. 3/2012 Čistenie, údržba verejných priestranstiev, MK a ochrana verejného poriadku

VZN č. 1/2012 Postup, podmienky a výška úhrady za poskytnuté sociálne služby

VZN č. 3/2010 Daň z nehnuteľnosti

VZN č. 5/2009 Trhový poriadok obce

VZN č. 2/2009 Určenie času predaja

VZN č. 4/2008 Pripojenie na kanalizáciu

 

Kalendár zberu odpadov