Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Priateľstvo bez hraníc

Priateľstvo bez hraníc

Obec Novoť v spolupráci s Gminou Ujsoly realizuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 mikroprojekty s názvom:Priateľstvo bez hraníc.

Obdobie realizácie projektu:
Začiatok: 1. Júl 2011
Ukončenie: 31. Máj 2012

Celkové výdavky projektu: 30 338,70 Eur
Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 25 787,90 Eur
Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 3033,87 Eur
Zdroje Obce Novoť:1516,94 Eur

V rámci projektu sme zrealizovali nasledovné aktivity:

Dňa 27.6.2011 sme uzatvorili zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s VUC Žilina – čomu predchádzala príprava podkladov ku zmluve Niekoľkokrát sme sa stretli so zástupcami poľského partnera aby sme si potvrdili aktivity a termíny v rámci projektu.

Dňa 30.6.2011 sme sa zúčastnili odborného školenia na VUC Žilina k implementácii PL-SK mikroprojektov.

 

Dňa 27.10.2011 – sa uskutočnilo v našej Materskej škole podujatie Deň športu, ktorého sa zúčastnilo 150 deti. Cieľom aktivity je už od mala deti vychovávať v duchu cezhraničnej spolupráce spolu s poľskými deťmi – popri aktivitách, ktoré sú deťom blízke a rady sa do nich zapájajú. Na začiatku podujatia deti zložili sľub športovcov, následne boli rozdelené do skupín a po súťažiach odmenené medailami a balíčkami.

 

Exkurzia na poľnohospodárke družstvo sa uskutočnila dňa 31.10.2011. Zúčastnilo sa jej rovnako 150 deti. Deti sa prešli areálom, videli zvieratká, spôsob akým sú kŕmené, vyskúšali si jazdu na poníkoch, zahrali sa hry v prírode a pod. Súčasne sa oboznámili so životom a prácou ľudí v minulosti a pozreli si nástroje s ktorými ľudia pracovali na poli. Deti pozorovali zvieratá na gazdovskom dvore a po prehliadke ochutnali syrové výrobky z družstva.

Deň zdravej výživy 16.11.2011

Ďalšie stretnutie s poľskými deťmi bolo dňa 16.11.2011, kde sa dozvedeli o význame zdravej výživy. Ochutnávali pripravené ovocie a zeleninu, triedili ju podľa hmatu, chuti a vône. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 135 detí.

Príprava na Vianoce – 13.12.2011
Akcia - Príprava na Vianoce sa uskutočnila 13.12.2011, zúčastnilo sa jej 135 detí. Stretnutie bolo zamerané na oboznámenie sa s vianočnými zvykmi. Deti piekli medovníky, oblátky, vyrábali vianočné ozdoby a pozdravy. Ozdobili vianočný stromček, pod ktorým si našli darčeky.

 

Dňa 25.1.2012 sa konala spoločenská aktivita „Luskáčik“.

  • Z pripravených skladačiek, kociek a lega deti konštruovali podľa vlastnej fantázie.
  • Deti z Novote si pripravili pre deti z Ujsol divadelné predstavenie pod názvom „Koza rohatá a jež“, ktoré sa deťom veľmi páčilo a odmenili ho potleskom.
  • Deti si zo svojich výrobkov zhotovili výstavku a spolu s p. učiteľkami si ju vyhodnotili. Za svoju šikovnosť a zručnosť boli odmenené pexesom.

Dňa 20.3.2012 sa konala spoločenská aktivita „Výroba a prezentácia prác na jarnú tématiku“.

  • Deti sa rozdelili do troch skupín, v ktorých pracovali v triedach. Prvá skupina strihala a skladala tulipány, druhá skupina strihala a lepila púpavy a posledná skupina maľovala tulipány.
  • Všetky deti sa po dokončení prác stretli v jednej triede a rozprávali ako pracovali, prezentovali ostatným deťom svoje práce. Za prácu bola každá trieda odmenená puzzle.
  • Spoločne spievali piesne a hrali sa hudobno- pohybové hry súvisiace s jarou.

     

Pred týmito podujatiami sme najskôr uskutočnili niekoľko pracovných stretnutí s našim cezhraničným partnerom, kde sme rokovali o pripravovaných podujatiach, ich náplni, zabezpečení detí ako i potrebných náležitostiach.

Obstarali sme pre tieto podujatia dopravu, stravu, upomienkové predmety, logické hračky a pod.

V rámci projektu sa tiež zrealizovali investičné práce v areáli materskej školy, ktoré zahŕňali rekonštrukciu detského ihriska, oplotenie, osadenie kamerového systému a vybavenie ihriska.

Uvedené aktivity prispeli k rozvoju vzťahov medzi deťmi, odbúrava sa jazyková bariéra, deti spoznávajú susedný cezhraničný jazyk. Ako prílohu dokladáme fotodokumentáciu z týchto podujatí.

Obec Novoť pri všetkých príležitostiach informuje verejnosť o dotácii získanej na realizáciu tohto mikroprojektu z Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.

Dátum vloženia: 7. 10. 2022 13:57
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 10. 2022 14:12
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem