Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Spája nás príroda a kultúra

Spája nás príroda a kultúra

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/III/B/0135
Názov mikroprojektu: „Spája nás príroda a kultúra“

SK:

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/III/B/0135

Názov mikroprojektu: „Spája nás príroda a kultúra“

v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, mikroprojekty, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Vedúci partner:

Obec Novoť (Slovensko)

Novoť 285

029 55 Novoť

webová stránka: www.novot.sk

 

Partner projektu 1:

Gmina Ujsoly (Poľsko)

ul. Gminna

34-371 Ujsoly

webová stránka: www.ujsoly.com.pl

 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Partneri

EFRR

Prostriedky zo štátneho rozpočtu

Vlastný vklad

Spolu

Podiel partnera

Obec Novoť

26 810,39 €

3 154,16 €

1 577,09 €

31 541,64 €

65,03 %

85%

10 %

5 %

Gmina Ujsoly

14 417,44 €

848,08 €

1 696,18 €

16 961,70 €

34,97 %

85%

5 %

10 %

SPOLU

41 227,83 €

4 002,24 €

3 273,27 €

48 503,34 €

100 %

Celková hodnota mikroprojektu

48 503,34 %

100 %

 

Obdobie realizácie projektu: 1/2019 – 12/2019

 

Aktivity vedúceho partnera – Obec Novoť

Cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny „Oáza odpočinku“ a náučného chodníka, ktorý turistov prevedie k vyhliadkovej veži. Oddychová zóna bude pozostávať z:

- altánok so strieškou,

- lavice,

- stôl,

- koše na odpadky,

- smerový ukazovateľ,

- náučný chodník s informačnými

S aktivitou je spojená aj príprava vizualizácie miesta „Oáza odpočinku“, ktorá bude zverejnená na obecných stránkach obidvoch partnerov. Obec zorganizuje aj dve podujatia na ochranu a prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva, a to: Novotský jarmok syrov a spoločný výstup do „Oázy odpočinku“.

 

Aktivity partnera projektu 1 - Gmina Ujsoly

V rámci projektu bude vytvorená oáza oddychu v obecnej časti Glinka pri ceste, ktorá vedie k štátnej hranici. Oáza bude vybavená: dreveným prístreškom vybaveným lavičkami, stolmi, informačnými tabuľami, na ktorých sa bude nachádzať opis prírodných hodnôt, pamiatok, vzácnych historických objektov. Obec zorganizuje aj podujatia na ochranu a prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva, a to: prírodné pracovné dielne a kultúrno-historické pracovné dielne.

 

Hlavným cieľom projektu je posilnenie propagácie kultúrneho a prírodného poľsko-slovenského dedičstva ako   hodnota dlhodobo rozvíjajúcej spolupráce v oblasti vyváženej turistiky.

 

PL:

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/III/B/0135

Nazwa mikroprojektu: „Łączy nas przyroda i kultura“

 

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty

Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“

 

Partner wiodący:

Gmina Novoť (Słowacja)

Novoť 285

029 55 Novoť

strona internetowa: www.novot.sk

 

Partner projektu 1:

Gmina Ujsoly (Polska)

ul.Gminna
34-371 Ujsoly

strona internetowa: www.ujsoly.com.pl

 

 

Wydatki kwalifikowalne

Partnerzy

Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego

Środki z budżetu państwa

Wkład własny

Razem

Udział partnera

Obec Novoť

26 810,39 €

3 154,16 €

1 577,09 €

31 541,64 €

65,03 %

85%

10 %

5 %

Gmina Ujsoly

14 417,44 €

848,08 €

1 696,18 €

16 961,70 €

34,97 %

85%

5 %

10 %

Razem

41 227,83 €

4 002,24 €

3 273,27 €

48 503,34 €

100 %

Wartość całkowita mikroprojektu

48 503,34 %

100 %

 

Czas realizacji projektu: 1/2019 – 12/2019

 

     

Działania partnera wiodącego - Gminy Novoť

Celem projektu jest utworzenie "Oazy wypoczynku" oraz ścieżki edukacyjnej która poprowadzi turystów do wieży widkowej.  Strefa wypoczynku składac będzie się z: altany, ławek. stołu, kosza na odpady, kierunkowskaz, ścieżka edukacyjna z informacjami.  W związku z tymi działaniami na stronach obu partnerów przygotowana zostanie wizualizacja "Oazy wypoczynku". Gmina zorganizuje dwa przedsięwzięcia z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego : Jarmoark serów w Novoti oraz wycieczkę do oazy wypoczynku.

 

Działania partnera projektu 1 - Gminy Ujsoly

W ramach projektu  powstanie strefa wypoczynku w miejscowości Glinka, obok drogi prowadzącej do granicy państwa. Strefa złożona będzie z drewnianej altany , ławeczek, tablic informacyjnych, które opisywać będą atrakcje przyrodnicze i historyczne . Gmina zorganizuje przedsięwzięcia związne z ochroną i prezentacją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: warsztatu kulturalno - historyczne i przyrodnicze.

 

Głównym celem projektu jest pogłębienie  promocji kulturowegi i przyrodniczego dziedzictwa  polsko - słowackiego jako  wartości dodanej rozwijającej współprace w dziedzinie zrównoważonej turystyki.

 

 

Články o realizácii aktivít projektu

Novotský jarmok syrov: obec-2/oznamy/novotsky-jarmok-syrov-fotografie-71sk.html

Spoločný výstup do "Oázy odpočinku": obec-2/oznamy/spolocny-vystup-do-oazy-odpocinku-72sk.html

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 10:14
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 10. 2022 11:39
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem