Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Zlepšovanie systému protipožiarnej ochrany poľsko-slovenského pohraničia v obciach Ujsoly a Novoť

Zlepšovanie systému protipožiarnej ochrany poľsko-slovenského pohraničia v obciach Ujsoly a Novoť

Obec Novoť v spolupráci s Gminou Ujsoly realizuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 s názvom: Zlepšovanie systému protipožiarnej ochrany poľsko-slovenského pohraničia v obciach Ujsoly a Novoť

Obdobie realizácie projektu:
Začiatok: 1. máj. 2014
Ukončenie: 31. december 2014

 

Občania si môžu realizáciu projektu v Ujsolách pozrieť  kliknutím na link:

http://www.ujsoly.com.pl/projekty-ue/rozwoj-systemu-zabezpieczenia-przeciwpozarowego-pogranicza-polsko-slowackiego-w-gminie-ujsoly-i-novot-942,7.html

 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prírodných podmienok na prihraničnom území Poľska a Slovenska a hlavne zlepšenie bezpečnosti obyvateľov, ich životov a majetku a taktiež ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva.

 

Špecifickými cieľmi projektu sú:

a) modernizácia technického vybavenia hasičských zborov zúčastnených partnerov

b) spolupráca zúčastnených partnerovna preventívnych opatreniach s rozvojom poľsko-slovenskej spolupráce

c) modernizácia prístupových komunikácií k vodnému zdroju.

 

Priebeh realizácie projektu:

Príprava projektu začala vo februári 2010, kedy sa partneri projektu niekoľkokrát stretli a dohodli sa na princípoch spolupráce, obsahu projektového zámeru, harmonogramu, rozpočtu a pod.

Poľský partner – Gmina Ujsoly sa rozhodol projekt predmetne zamerať na obstaranie hasičského záchranného vozidla. Obec Novoť chcela zmodernizovať hasičskú zbrojnicu.

Obec Novoť, ako partner projektu 1, zadala vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu stavebných prác, finančné analýzy a následne partneri predložili projektovú žiadosť na Spoločný technický sekretariát  v marci 2010.

 

Tá bola najskôr zaradená do zásobníka projektov, až koncom roka 2013 nás Spoločný technický sekretariát programu kontaktoval, či sme schopní projekt zrealizovať. Vyjadrili sme sa, že áno a následne sme prvú polovicu roka 2014 venovali príprave podkladov k uzatvoreniu zmluvy o finančný príspevok.  Dodávali sme rôzne podklady, prehlásenia a vysvetlenia, upravovali sme finančno-ekonomickú analýzu.   Súčasne sme  sa ako partneri projektu stretávali, aby sme doložili potrebné podklady a deklarovali, že projektový zámer sme schopní zrealizovať.

Partnerskú zmluvu sme podpísali dňa 8.4.2014 a zmluvu o finančný príspevok sa podarilo podpísať dňa 11.7.2014.

Aktívne sme teda začali realizovať práce na implementácii projektu a v lete 2014 bolo uskutočnené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Po realizácii verejného obstarávania (a jeho kontrole na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako prvostupňového kontrolóra) sme podpísali zmluvu o dielo s dodávateľom (3.9.2014), ktorému  bolo následne odovzdané stavenisko. Od toho okamihu stavebné práce začali a intenzívne prebiehali a boli ukončené dňa 4.11.2014 – protokolárnym odovzdaním stavebných prác zhotoviteľa objednávateľovi. Dielo bolo odovzdané v dobrej kvalite, o čom svedčí stavebný denník a protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených prác zo dňa 4.11.2014.

Suma stavebných prác predstavovala 84 149,- Eur.

V priebehu novembra a decembra 2014 prebiehali prípravy a realizácie spoločných podujatí – školení (tréningov) pre príslušníkov hasičských zborov nasledovne:

V dňoch 10-12.10.2014 tréning (školenie) hasičov u poľského partnera v Gmine Ujsoly.

V dňoch 5-7.12. 2014 školenie (tréning) v Novoti.

Podujatí sa zúčastnili príslušníci hasičských zborov od poľského i slovenského partnera.

Modulu školenia, ktorý sa konal na Slovensku, sa realizoval 3 dni v oblasti „Drevorubačstva“ a zúčastnilo sa ho 20 Poliakov a 20 Slovákov. Druhý modul sa konal v Poľsku a týkal sa cvičení pre hasičov z oboch krajín.

Účastníci školení sa oboznámili s terénom v susednej krajine, vytvorili spoločné komunikačný systém v mimoriadnych situáciách, oboznámili sa s technickým vybavením zakúpeným v rámci projektu.

Cieľom cvičení bola tiež praktická príprava k záchranným akciám. Počas cvičení hasiči prešli výcvikom v lekárskej a topografickej oblastí. Znalosť topografie bude veľmi užitočná najmä tam, keď budú jednotky vyslané k vzdialeným bodom, v ktorých sa šíri živel a z poveternostných dôvodov nebudú môcť presne určiť, kde sa nachádzajú. Počas školení mali tiež hasiči z Poľska a Slovenska, príležitosť oboznámenia sa so systémom riadenia a fungovania jednotiek.

Na záver realizácie projektu sa uskutočnil dňa 16.12.2014 seminár u poľského partnera v Gmine Ujsoly. Seminár sa týkal zhrnutia realizácie a výstupov projektu, dosiahnutia cieľov ako i publicity projektu.

Realizácia projektu zabezpečila pre cieľové skupiny (obyvatelia prihraničného regiónu, turisti, a návštevníci) lepšiu ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a tiež lepšiu ochranu života ľudí a životného prostredia. Projektom sa dosiahla tiež lepšia medziregionálna spolupráca medzi slovenským a poľským partnerom, prispelo a k odstráneniu rizík, ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie

Hlavným cieľom projektu bola ochrana lesného komplexu, a ochrana majetku života osôb žijúcich v pohraničnej oblastí, a tiež turistov nachádzajúcich sa v tomto mieste. Dosiahnutím hlavného cieľa sa podporila modernizácia technického vybavenia Hasičského Záchranného Zboru v Ujsołach a modernizácia budovy Hasičského Záchranného Zboru v obci Novoť.

Projekt je do budúcna ľahko udržateľný, nakoľko obce Ujsoły a Novot sú jednotkami územnej samosprávy. Boli zriadene pre organizáciu  verejného života  na svojom území a plnia verejne prospešne úlohy  vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Je v ich záujme a potrebe zabezpečovať ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov, budú preto i naďalej vyvíjať úsilie a aktivity v oblasti ochrany životného prostredia formou cezhraničnej spolupráce.

Obec Novoť realizovala v priebehu realizácie projektu jeho publicitu– pri každej príležitosti informovala verejnosť o získanej podpore z Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. V obci Novoť sú osadené 2 pamätné tabule o realizácii projektu a zdrojoch jeho financovania. Inzerovali sme v tlači.

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 8:23
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 10. 2022 8:28
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem