Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Jednoduché pozemkové úpravy

Vážení občania,

v tejto kategórii nájdete všetky potrebné dokumenty, ktoré sa týkajú jednoduchých pozemkových úprav v obci, a to v častiach: 

Antušákovka, Podešťantská a Podkopec.

video zo stretnutia 10.10.2021

 

Sprievodný list - JPÚ Novoť

27.09.2021

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Novoť, lokalita Antušakovka 1, Zimnicová 1, Podkopec 1, Podeštanská 1

 

 • informácia o plánovanom konaní
 • zisťovanie zaujmu vlastníkov pozemkov

 

Vážený (spolu-) vlastník.

 1. súčasnej dobe je veľký záujem občanov obce o výstavbu nových rodinných domov. Na možnosť vydať stavebné povolenie je nutné mať pozemok vysporiadaný v celosti a k pozemku musí byť vyhovujúca prístupová komunikácia. Po ukončení a zápise ROEP do katastra nehnuteľnosti na listy vlastníctva je skutočný stav veľkej časti pozemkov taký, že sú v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Vysporiadanie pozemkov cestou geometrických plánov a kúpnopredajných zmlúv je zdĺhavý, niekedy vzhľadom ku komplikovaným vlastníckym vzťahom alebo s vlastníctvom neznámych vlastníkov, nemožný.

V nadväznosti na tento stav rozdrobenosti pozemkov sa obec Novoť rozhodla v tomto smere konať formou realizácie projektu jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“) v lokalitách, ktoré sú v územnom pláne určené na výstavbu rodinných domov. Práve JPÚ v predmetných lokalitách sú časovo aj finančne najlepším nástrojom sceľovania pozemkov za účelom ich premeny na plnohodnotné stavebné parcely. Okrem samotných stavebných pozemkov je súčasťou JPÚ aj riešenie prístupových komunikácií (ciest) a v prípade potreby ďalších priestranstiev pre verejné účely. Výsledkom je tak nová lokalita určená pre výstavbu rodinných domov s vysporiadanými stavebnými pozemkami, z ktorých každý je prístupný z verejnej komunikácie. Dochádza tak k výraznému zhodnoteniu pozemkov každého jedného vlastníka.

 

1. Výhody projektu JPÚ

Realizáciou projektu JPÚ získa občan nasledovné výhody:

 • pri dostatočnej výmere nad 400 m2 vo viacerých miestach a podieloch scelené vlastníctvo do väčších pozemkov optimálnych rozmerov na výstavbu,
 • pri spoluvlastníctve pozemku viacerých vlastníkov ( aj neznámy vlastníci v zastúpení SPF) ich rozdelenie na samostatné pozemky,
 • pri menších výmerách možnosť zlúčenia vlastníckych vzťahov na požiadavku /podľa rodinných príslušníkov a pod.../,

 

a to všetko -

bez zmlúv, geometrických plánov, nezávislé od tvaru pozemku, rozdrobenosti a počtu vlastníckych vzťahov na pozemku, a to iba v spolupráci s Okresným úradom Námestovo, pozemkovým a lesným odborom (ďalej len OÚ Námestovo, PLO), obecným úradom a zhotoviteľom projektu.

 

2. Čo sú to JPÚ?

Konanie o JPÚ upravuje zákon č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Celý proces zastrešuje príslušný OÚ Námestovo, PLO, ktorý vydáva povolenie o začatí JPÚ, schvaľuje jednotlivé etapy, vydáva všetky rozhodnutia počas konania pozemkových úprav, dbá o zákonnosť v procese konania a schvaľuje ukončenie pozemkových úprav.

 

3. Začatie projektu JPÚ

Základnou podmienkou povolenia projektu JPÚ je preukázať súhlasnú vôľu vlastníkov vybranej lokality s výmerou pôdy nad 50%, ktorých sa projekt JPÚ bude dotýkať. Čím väčší je podiel vlastníkov vo výmere, ktorí súhlasia s vykonaním projektu JPÚ, tým je zaručená vyššia úspešnosť vykonania projektu JPÚ.

 

4. Postupnosť krokov projektu JPÚ.

 1. krok – výber lokality a podanie žiadosti na OÚ Námestovo, PLO o nariadení konania o začatí konania
 2. krok - po nariadení začatia OÚ Námestovo, PLO začína prípravne konanie, ktoré sa vykonáva za účelom

a) preverenia dôvodov vykonania pozemkových úprav,

b) určenia pozemkov v obvode JPÚ, určenia hraníc obvodu JPÚ, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z JPÚ,

c) zistenia záujmu vlastníkov pozemkov o JPÚ; záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav.

 

Na zistenie záujmu vlastníkov a vysvetlenie problematiky projektu JPÚ okresný úrad zvoláva verejné hovor, kde sa účastníkom prednesie celá problematika JPÚ spolu s otázkami a odpoveďou na jednotlivé problémy. Nakoľko v súčasnej situácii s pandémiou Covid 19 nie je možné zvolávať verejné hovory, bol zvolený postup zabezpečenia informovanosti účastníkov konania o plánovanom konaní a zistenia záujmu, listinnou formou. Spôsob riešenia usporiadania vlastníctva pozemkov Vám bude vysvetlený pracovníkmi obecného úradu na osobných stretnutiach s účastníkmi projektu v menších skupinkách. Za porozumenie vopred ďakujeme. Predpokladáme, že je v záujme všetkých vlastníkov využiť túto možnosť pre priebeh úspešného vykonania prvotného prieskumu, či občania vôbec majú záujem realizovať takýto projekt.

 • d) výber dodávateľa na realizáciu JPÚ (zodpovednej geodetickej firmy)

 

 1. krok – po preverení splnenia zákonom stanovených podmienok OÚ Námestovo, PLO vydá rozhodnutie o povolení pozemkových úprav a začne sa s praktickou realizáciou projektu JPÚ.

 

Počas tohto kroku obec zabezpečí:

- uskutočnenie valného zhromaždenia všetkých vlastníkov, na ktorom sa odsúhlasia stanovy združenia účastníkov JPÚ a zvolí sa predstavenstvo združenie účastníkov,

- založenie bankového účtu, z ktorého budú JPÚ financované,

- zabezpečí povereného pracovníka pre spoluprácu obce s pozemkovým úradom a zhotoviteľom projektu.

 

Vykonanie projektu, ktorý sa delí na jednotlivé etapy:

 • určenie hranice obvodu projektu JPÚ,
 • účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu JPÚ,
 • stanovenie hodnoty pozemkov v obvode JPÚ,
 • vyhotovenie registra pôvodného stavu, výpis z registra sa doručuje účastníkom JPÚ,
 • všeobecné zásady funkčného usporiadania pozemkov v obvode JPÚ,
 • zásady umiestnenia nových pozemkov jednanie jednotlivo so všetkými účastníkmi JPÚ,
 • plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení (cesty, verejné priestranstvá), aktualizácia obvodu JPÚ,
 • rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (návrh rozmiestnenia a usporiadania stavebných pozemkov), zašle sa každému účastníkovi JPÚ,
 • plán prechodu na nové usporiadanie pozemkov,
 • vytýčenie rozdeľovacieho plánu v teréne a odovzdanie novým vlastníkom,
 • rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu geometrickým plánom.

 

JPÚ budú spracované po jednotlivých etapách, ktoré budú zverejnené na verejne dostupných miestach a na oficiálnej stránke obce. Výpis s registra pôvodného stavu, zásady umiestnenie nových pozemkov, výpis z rozdeľovacieho plánu je zasielaný vlastníkom do vlastných rúk. Vlastníci majú po celý čas prehľad o pokračovaní projektu.

 

Ku každej etape má účastník možnosť vyjadriť sa !

 

 

 1. krok – schválenie projektu JPÚ a zápis do katastra nehnuteľností.

 

Predpokladaná dĺžka realizácie projektu jednoduchých pozemkových úprav - približne 2 roky.

 

 

4. Financovanie JPÚ:

Nakoľko pôjde o povolené pozemkové úpravy (nie nariadené), všetky náklady súvisiace s vyhotovením projektu JPÚ hradia účastníci JPÚ. Vlastníci a iné oprávnené osoby vytvoria združenie účastníkov pozemkových úprav. Združenie bude tento projekt financovať priebežne, podľa jednotlivých etáp projektu, pričom podiel na financovaní bude rozpočítaný priamo úmerne podľa výmery jednotlivých vlastníkov v obvode JPÚ. Za účelom toho bude zriadený osobitný účet, kde budú jednotliví účastníci prispievať pomerne k výmere na 1 m2. Konečná cena závisí od verejnej súťaže na zhotoviteľa projektu. avšak predbežne dohodnutá cena je cca 0,36 EUR za 1m2 (vlastník s výmerou napr. 600 mprispeje na realizáciu projektu 210,- EUR – za túto sumu získa stavebný pozemok v 1/1 do svojho výlučného vlastníctva).

Obec Novoť bude vystupovať ako garant a investor celého prípravného konania projektu až po povolenie OÚ Námestovo, PLO. Ďalej sa bude obec finančne podieľať na svojich majetkových podieloch v danom území, na financovaní výmery spoločných opatrení (cesty), za výmery majetkových podielov štátu (Slovenského pozemkového fondu a pod.) ako aj za výmery podielov neznámych vlastníkov v obvode JPÚ.

 

4. Prehlásenie vlastníka so súhlasom vyhotovenie JPÚ.

OÚ Námestovo, PLO v katastrálnom území Novoť vo vyššie uvedených lokalitách povolí JPÚ v prípade, že s ich realizáciu bude súhlasiť viac ako 50 % známych vlastníkov v danej lokalite, t.j. nemôže o tom rozhodnúť obec bez Vás ako vlastníkov pozemkov. Záujem o projekt JPÚ je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav.

 

Doručenie „Prehlásenia“ je potrebné. V prípade, že z celkového počtu známych vlastníkov nevyjadrí viac ako 50% súhlas s vykonaním pozemkových úprav, OÚ Námestovo, PLO nepovolí pozemkové úpravy a nebude možné spustiť realizáciu projektu JPÚ. Obecný úrad Novoť Vás preto žiada o zodpovedné zváženie navrhnutého postupu riešenia Vašich problémov v pozemkovom vlastníctve.

 

Váš prvý krok je

Vyjadrenie prvotného súhlasu s realizáciou JPÚ v danej lokalite obci !!!

 

Zároveň Vám, ako vlastníkom podielov na pozemkoch v katastrálnom území Novoť, v lokalite Šoltýstvo 1, Zimnicová 1, Podkopec 1, Podeštanská 1, obec Novoť predkladá návrh obvodov (viď mapa obvodu v prílohe tohto listu).

 

 1. prípade, že súhlasíte s realizáciou projektu JPÚ katastrálneho územia Novoť, v lokalite „Antušakovka 1, Zimnicova1, Podkopec1, Podeštanska1“, je potrebné vyplniť a podpísať „Prehlásenie“, ktoré je prílohou tohto listu a následne ho doručiť na Obecný úrad v Novoti, osobne do podateľne obecného úradu alebo poštou v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto listu.

 

Všetky informácie o projektoch JPÚ v lokalitách Antušakovka 1, Zimnicová 1, Podkopec 1, Podeštanská 1 budú taktiež uverejnené na www.novot.sk.

 

Za pochopenie a ústretovosť vopred ďakujem.

 

Mgr. Radoslav Kozák, PhD., starosta obce

Lokality pre proces Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)

JPU Antušakovka 1 - Rozhodnutie

scan ant rozh(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,53 MB
Vložené: 11. 10. 2022

JPU Antušakovka 1 - Obvod

JPU_Antusakovka1_obvod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,5 kB
Vložené: 11. 10. 2022

JPU Podeštanská 1 - Rozhodnutie

scan podest rozh(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,64 MB
Vložené: 11. 10. 2022

JPU Podeštanská 1 - Obvod

JPU_Novot_Podestanska1_obvod_mapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,87 kB
Vložené: 11. 10. 2022

JPU Podkopec 1 - Rozhodnutie

scan podk rozh(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,78 MB
Vložené: 11. 10. 2022

JPU Podkopec 1 - Obvod

JPU_Novot_Podkopec1_obvod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,61 kB
Vložené: 11. 10. 2022

Zverejnenie schváleného registra pôvodného stavu JPÚ

Antušákovka JPU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Vložené: 27. 1. 2023

Sprievodný list JPÚ

Sprievodný list JPÚ Pjontkovky 1

JPU_Novot_sprievodny_list_navrh.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,78 kB
Vložené: 11. 10. 2022

Plnomocenstvo JPÚ

Plnomocenstvo JPÚ Obec Novoť

Plnomocenstvo_JPU_Novot.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Vložené: 11. 10. 2022
Informácie o obci
Môžete mať záujem