Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.novot.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Ak sa vyžaduje ďalšia úprava, textové súbory sú zverejňované vo formátoch .odt a .docx súčasne. Z archívnych dôvodov sa môžu na webovom sídle vyskytovať textové súbory vo formáte .rtf, avšak nové textové súbory sa v tomto formáte už nevytvárajú a nezverejňujú. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Súbory obsahujúce tabuľky sú zverejňované súčasne vo formáte .ods a .xlsx, prípadne vo formáte .csv.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese prednosta@novot.sk. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu prednosta@novot.sk , alebo na kontakty uvedené v časti Zamestnanci OcÚ.

 

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Novoť k dispozícii, a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Spodná časť formulára

 

* Žiadosť môže podať fyzická alebo právnická osoba.

 

* Žiadosť možno adresovať povinnej osobe písomne poštou, osobne písomným podaním, osobne ústne, faxom, elektronickou poštou (e-mailom alebo cez elektronickú schránku) alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

* Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Neúplnú žiadosť musí žiadateľ po vyzvaní doplniť, inak sa informácia neposkytne a žiadosť sa odloží.

 

* Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, povinná osoba so žiadateľom dohodne iný spôsob sprístupnenia informácie.

 

* Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje vyhláška Ministerstva financií SR.

 

* Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

 

* Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupniť informáciu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie treba adresovať povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní následne rozhoduje nadriadený povinnej osoby.

 

* Ďalšie informácie sú obsiahnuté v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

Informácie o obci
Môžete mať záujem