Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Projekty z EÚ

1. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Informácia o realizácii projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Cieľom realizovaného projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti“, je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole v Novoti prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území.

1. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

2. Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Novoť na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/236.

2. Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

3. Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum obce Novoť

Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum Novoť

Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum obce Novoť 1

4. Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

Informácia k realizácii projektu: Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

Cieľom projektu je investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Novoť.

4. Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

5. Detské inkluzívne ihrisko RODINKA

Rodinný inkluzívny areál vybudovaný vďaka dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Detské inkluzívne ihrisko RODINKA 1

6. Riešenie migračných výziev v obci Novoť

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

plagát

7. Národný projekt ,,Zelené obce Slovenska"

Národný projekt s názvom ,,Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska", zameraný na zachovanie a obnovu biodoverzity a ekosystémov. Zameriava sa najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov.

Plagát

8. Knihy sú nemí učitelia

Akvizíciu knižnice v rámci ktorej bolo zakúpených celkom 113 knižných titulov rôzneho druhu a žánru ,, podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“

logo

9. Rozšírenie kapacít ZŠ Novoť

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity základnej školy v Novoti tak, aby bol zabezpečený kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov.

logo
Informácie o obci
Môžete mať záujem