Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Projekty z EÚ

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec Novoť na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/236.

#

Prestavba administratívnych priestorov na komnitné centrum obce Novoť

Plagát - Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum Novoť

Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

Informácia k realizácii projektu: Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť

Cieľom projektu je investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Novoť.

#

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Informácia o realizácii projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti

Cieľom realizovaného projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Novoti“, je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole v Novoti prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území.

#
Informácie o obci
Môžete mať záujem