Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Urbárske pozemkové spoločenstvo Novoť

objekt

Urbárske pozemkové spoločenstvo - začali sme si v našich lesoch hospodáriť sami!

Po prvotnej iniciatíve smerujúcej k založeniu pozemkového spoločenstva tak, aby plne zohľadňovalo aktuálnu právnu úpravu bola na ustanovujúcom valnom zhromaždení  schválená zmluva, stanovy a zvolili sme si členov výboru a dozornej rady.

Výbor:                                                                                                                                          Stanislav Mikolajčík - predseda                                                                                                     Ing. Jozef Kondela                                                                                                                             Ján Bernaťák                                                                                                                                 Jozef Kuchťák                                                                                                                                      Obec Novoť

Dozorná rada:                                                                                                                                       Ing. Jozef Jakubjak - predseda                                                                                                      Štefan Kuchťák                                                                                                                               Zuzana Šusteková

Urbárske pozemkové spoločenstvo Novoť je od 9.6.2023 zapísané na OU Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Vložka číslo: R-2029/507. Má pridelené IČO:55534716 , DIČO: 2122041174.   Od 15.4.2024 je platcom DPH. V banke je zriadený účet.

Odborné hospodárenie na našich lesných pozemkoch vykonávame prostredníctvom odborného lesného hospodára p. Jozefa Kuchťáka a  týmto je zaistené, že reálna kontrola nad našimi lesmi prešla späť do rúk vlastníkov. Títo budú o spôsobe hospodárenia s lesmi rozhodovať jednak prostredníctvom orgánov spoločenstva, t.j. dozornej rady a výboru, ale aj priamo na jeho valnom zhromaždení.

Kataster bol požiadaný o  vymazanie poznámky o osobitnom obhospodarovaní Lesy SR z listu vlastníctva a zápis nového obhospodarovateľa pozemkové  spoločenstvo.  Lesy SR na základe žiadosti navrátili urbáru užívacie práva k lesným pozemkom a urbár si prebral všetky povinnosti vlastníkov lesných pozemkov a zabezpečil odborné hospodárenie v súlade so zákonom, podľa programu starostlivosti o lesy.

 Následne boli vykonané úkony smerujúce k odovzdaniu agendy, lesnej evidencie, zisku z ťažobnej činnosti Lesy SR, vysporiadanie záväzkov s Lesmi SR, uzatvorenie potrebných zmlúv k správe, zakúpenie potrebných evidenčných programov.

 Urbárske pozemkové spoločenstvo Novoť má plochu 1758 625 m2, z toho lesy 914 312 m2, TTP  842 206 m2.  V súčasnosti má 1136 členov.

Prvý rok od založenia bol hlavne o dokumentácii, úkonoch spojených so založením pozemkového spoločenstva,  komunikácii s úradmi, Lesmi SR, katastrom.  Od tohto kalendárneho roka začíname s ťažbou kalamitného dreva v našich lesoch, lesníckou činnosťou, odbornou starostlivosťou o lesy.

Všetkých podielníkov pozývame na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktorého program bol zverejnený a zaslaný v pozvánke na zasadnutie. Veríme, že svojou účasťou prispejete k tomu, aby Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné, čím budú splnené podmienky pre schválenie bodov programu zasadnutia.

 

 

 

ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE uzavretá podľa ust. § 5 a nasl. zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Zmluva o založení spoločenstva - finál.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,16 kB
Vložené: 6. 10. 2022

POZVÁNKA

PozvankaSablona.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,34 kB
Vložené: 6. 10. 2022

Zákon o pozemkových spoločenstvách - aktuálne znenie

Zákon o pozemkových spoločenstvách - aktuálne znenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 465,8 kB
Vložené: 6. 10. 2022

STANOVY pozemkového spoločenstva - návrh

00490 Stanovy, Novoť - Založ. PS (2021-322), Novoť - Založ., Novoť - Založ. PS (2021-322).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,68 kB
Vložené: 6. 10. 2022

Pozvánka

urbar pozvánka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,81 kB
Vložené: 3. 2. 2023
Informácie o obci
Môžete mať záujem