Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice

Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice

Obec Novoť v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Powiatom Zywieckym realizuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013 s názvom: Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice.

Obdobie realizácie projektu:
Začiatok: 1. február 2011
Ukončenie: 31. december 2013

Výdavky projektu zrealizované obcou Novoť: 506 973,40 Eur
Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 430 927,39 Eur
Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky: 50 697,34 Eur
Zdroje Obce Novoť: 25 348,67 Eur

Popis projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a kvality cestnej infraštruktúry na hranici PL-SK. Projekt zahŕňa modernizáciu jednotného cestného pásma - okresnej cesty č. 1439S Rajcza - Ujsoły – Štátna hranica na úseku Milówka – Glinka. Celková dĺžka cesty je 19 km. Modernizáciou bude objatí najviac poškodený úsek s dĺžkou 5.72 km. Cesta je hlavnou dopravnou cestou Okresu żywieckiego na trati Bielsko - Biała – Żywiec – Zwardoń – Štátna hranica, je s ňou priamo spojená a tvori doplnenie tej kľúčovej, regionálnej trati. Investícia tiež predpokladá v pásme tejto cesty výstavbu pravo a ľavo stranného chodníka spolu s odvodnením v obci Rajcza Dolna s dĺžkou 1.53 km. Na slovenskej strane hranice je plánovaná prestavba cesty spájajúca obec Novoť s obcami, ktoré sa nachádzajú pod hraničným štítom Pilska - s obcami Mútne, Orasvké Veselé,Beňadovo, odkiaľ bude možné sa dostať do zvyšných dvoch hraničných priechodov Oravská Polhora - Korbielów a Boborv - Winiarczykówka. Dotknutý úsek sa začína od spojenia s cestou Lokca - Novoť a ďalej pokračuje cez obec Novoť v smere Mútne Duľov. Plánovaná časť zabezpečí nové spojenie ciet, ktoré umožní skrátenie terajšej cesty o 20 km. Projekt rieši aj rekonštrukciu miestnej komunikácie za účelom zlepšenia dostupnosti regiónu a komfortu v pohraničnej oblasti. Ide o úseky s celkovou dĺžkou 1459,81 metra.

Medzi základné práce ŽSK modernizovaného úseku cesty patrí dosypanie a spevnenie krajníc materiálom z odfrézovania živičných vrstiev, vyspravenie porušených častí vozovky pneumotryskom, zafrézovanie začiatku a konca úpravy cesty, spojovací postrek katiónaktívnou emulziou a pokládka nového krytu. Cesta sa modernizuje v staničení 0.000 – 11,041.

Na mostné objekty je riešená komplexná rekonštrukcia. Na mostoch sa opravia existujúce nosné konštrukcie celoplošnou sanačnou omietkou. Existujúca konštrukcia vozovky sa odstráni až po železobetónovú nosnú konštrukciu a následne sa vybuduje nová hydroizolácia mosta a konštrukcia vozovky. Na pravej a ľavej strane mosta sú navrhnuté nové železobetónové rímsy mosta a nové zvodidlové zábradlie na obidvoch stranách mosta .

Cieľové skupiny projektu:

  • Okres Żywiec, obec Novoť a ZSK, realizácia projektu sa pričiní k zvýšení ich významu, čo sa pričiní k zvyšeniu záujmu pripadnych podnikateľov na investovanie v tejto oblasti.
  • Obyvatelia a podnikatelia okresu Żywiec, obce Novoť a ZSK- nastane zvýšenie komfortu a zlepšenie bezpečnosti ich prepravy. Vďaka zlepšeniu povrchu by sa malo znížiť opotrebenie automobilov, nesené obyvateľmi a podnikateľmi Poľska a Slovenska.
  • Inštitúcie verejného úžitku (GOPR, záchranná služba, požiarna služba, Polícia, atd.)-zlepšenie ich činností, vďaka ľahšiemu a rýchlejšiemu prístupu do miesta ohrozenia, či k poškodeným osobám. Je to veľmi dôležité z pohľadu turistickej atraktívnosti danej oblasti.
  • Turisti a prechodní-, investícia ovplyvní nárast ich spokojnosti z návštevy danej krajiny, vynikajúci z rýchlosti a pohodlia prístupu k turistickým a kultúrnym pamiatkam danej oblasti.

V rámci projektu sme zrealizovali nasledovné aktivity:

V rámci realizácie projektu bola uskutočnená a ukončená 0. Etapa. V rámci 1. Etapy sa vykonalo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a začala sa realizácia stavebných prác. V rámci Etapy 2 boli na stavenisku osadené informačné tabule, zrealizovaný bol výber poskytovateľa služby finančný manažér.

Pri príprave projektového zámeru došlo k stretnutiam projektových partnerov, dohodnutiu postavenia jednotlivých partnerov, rozdeleniu úloh, určení aktivít projektu. Spolupráca vyvrcholila predložením projektovej žiadosti na Spoločný technický sekretariát programu v Krakove a jej následným schválením.

Obec Novoť ako projektový partner č. 1, participovala na príprave projektového zámeru a najmä zabezpečení podkladov za svoju časť (harmonogram, finančno-ekonomická analýza, rozpočet, aktivity, výkresová dokumentácia, stavebné povolenie...)

Obec realizuje publicitu projektu – pri každej príležitosti informuje verejnosť o získanej podpore z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Pri modernizovaných cestách osadila 2 informačné tabule.

 

Dátum vloženia: 7. 10. 2022 13:51
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 10. 2022 13:54
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem