Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Oáza našej prírody v obci Novoť

Oáza našej prírody v obci Novoť

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/V/A/0168
Názov mikroprojektu: „Oáza našej prírody v obci Novoť“

SK:

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/V/A/0168

 

Názov mikroprojektu: „Oáza našej prírody v obci Novoť“

v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, mikroprojekty, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Vedúci partner:

Obec Novoť (Slovensko)

Novoť 285

029 55 Novoť

webová stránka: www.novot.sk

 

Partner projektu 1:

Gmina Rajcza (Poľsko)

ul. Górska 1

34-370 Rajcza

webová stránka: www.rajcza.pl

 

Celkové náklady mikroprojektu:

33 772,11 €

Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

(85 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu):

28 706,29 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky:

(10 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu)

3 377,21 €

Vlastný vklad Obce Novoť

(5 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu)

1 688,61 €

 

Obdobie realizácie projektu: 4/2020 – 12/2020

 

Cieľom projektu je vytvorenie „Oázy našej prírody v obci Novoť“. Oddychová zóna bude pozostávať z dvoch altánkov s lavicami, stolmi, košov na odpadky a informačnou tabuľou. Obec uskutoční tiež spoločné podujatie na ochranu prírodného dedičstva – Otvorenie Oázy našej prírody a pešia túra ku PL-SK hraniciam.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie propagácie kultúrneho a prírodného poľsko-slovenského dedičstva ako hodnota dlhodobo rozvíjajúcej spolupráce v oblasti vyváženej turistiky.

 

PL:

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/V/A/0168

 

Nazwa mikroprojektu: „Oaza naszej natury w gmine Novoť"

 

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty

Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“

 

Partner wiodący:

Gmina Novoť (Słowacja)

Novoť 285

029 55 Novoť

strona internetowa: www.novot.sk

 

Partner projektu 1:

Gmina Rajcza (Polska)

ul.Górska
34-370 Rajcza

strona internetowa: www.rajcza.pl

 

Całkowity koszt mikroprojektu:

33 772,11 €

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

(85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

28 706,29 €

Dotacja z budżetu państwa Republiki Słowackiej:

(10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

3 377,21 €

Wkład własny Gminy Novot:

(5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

1 688,61 €

 

 

Czas realizacji projektu: 4/2020 – 12/2020

 

Celem projektu jest utworzenie " Oaza naszej natury w gmine Novoť". Strefa wypoczynku składac będzie się z: altany (2x), ławek, stołu, kosza na odpady, tablice informacyjnej. Otwarcie Oazy  naszej natury - impreza w trakcie której trusyści z obu gmin partnerskich przejdą PL-SK szlakiem.

Głównym celem projektu jest pogłębienie  promocji kulturowegi i przyrodniczego dziedzictwa  polsko - słowackiego jako  wartości dodanej rozwijającej współprace w dziedzinie zrównoważonej turystyki.

 

 

 

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 11:40
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 1. 2023 12:15
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem