Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Podanie daňového priznania po ukončení ROEP

Po zápise ROEP do katastra nehnuteľnosti mal každý občan podať daňové priznanie.

Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, VZN č. 3/2010 má každý, kto nadobudol pozemky v rámci ROEP povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecný úrad, na oddelení pre miestne dane a poplatky číslo dverí 3 osobne alebo uprednostnením elektronickej či písomnej komunikácie.

Po zápise ROEP do katastra nehnuteľnosti mal každý občan podať daňové priznanie. Daňová povinnosť nepriznaním nezaniká, je vymáhateľná šesť rokov spätne. Tí, ktorí tak ešte z nejakých dôvodov daňové priznanie na referáte pre dane a miestne poplatky nepodali, by tak mali učiniť čo najskôr, v inom prípade bude daň vyrubená spolu s penálmi vyplývajúcimi zo zákona.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na pozemky, ktoré užíva (obhospodaruje) na základe nájomnej zmluvy poľnohospodárske družstvo Agrovex Novoť.

Dátum vloženia: 26. 1. 2023 19:18
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2023 19:19
Autor: Správca Webu
Informácie o obci
Môžete mať záujem