Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Ekonóm, rozpočtár obce

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Ekonóm, rozpočtár obce

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície.pdf (170.05 kB)

 

Obec Novoť, zastúpená starostom obce Mgr. Radoslavom Kozákom, PhD.

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

 

Ekonóm, rozpočtár obce


v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 

 

Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov:

 

 

 • Stredná odborná škola
 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa ekonomického smeru výhodou
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru výhodou
 • požadovaná prax minimálne 3 roky z oblasti ekonomiky, personalistiky, účtovníctva, resp. rozpočtovníctva

 

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť legislatívy v oblasti náplne práce
 • práca s PC (Word, Excel, Outlook,...)
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, lojalita, diskrétnosť

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
   
 • uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad Novoť alebo poštou na adresu: Obec Novoť, 029 55 Novoť č. 285 v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – Ekonóm, rozpočtár - NEOTVÁRAŤ“,
 • uzávierka prijímania žiadostí: 25.08.2022. Žiadosti doručené po tomto termíne alebo neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania,
 • termín ústneho pohovoru bude úspešným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený e-mailom alebo telefonicky


Kontakt pre poskytnutie informácií:
Bc. Michal Godiš

prednosta obce
Tel.: 0948 447 077

e-mail: michal.godis@novot.sk

 

Novoť, 21.08.2022

 

 

 

Mgr. Radoslav Kozák, PhD.

starosta obce Novoť

Prílohy

Výberové konanie_ekonóm 2 kolo.pdf

Výberové konanie_ekonóm 2 kolo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,05 kB
Dátum vloženia: 3. 8. 2022 10:38
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 10. 2022 12:43
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem