Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - REFERENT SAMOSPRÁVY

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - REFERENT SAMOSPRÁVY

Výberové konanie v pdf. (1.38 MB)

Obec Novoť, zastúpená starostom obce Mgr. Radoslavom Kozákom, PhD.

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT SAMOSPRÁVY

 

 1. Informácie o pracovnom mieste:
 • Miesto výkonu práce: Obecný úrad Novoť, Novoť 285, 029 55 Novoť
 • Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok (37,5 h týždenne), pracovný pomer na dobu určitú (počas zastupovania MD)
 • Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2022, na základe dohody aj skôr

 

 1. Rámcová náplň práce:
 • výkazníctvo v oblasti odpadového hospodárstva  - evidenčné listy odpadov, ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (M,V,R,P),  štatistické výkazy a rôzne iné,
 • plnenie samosprávnych funkcií obce v oblasti odpadového hospodárstva, napr. vypracovanie a aktualizácia Programu odpadového hospodárstva obce, vyjadrenia k POH pôvodcov na území obce, vyjadrenia k zámerom, vedenie evidencie údajov o komunálnom odpade a zberných nádobách, komplexné riešenie problematiky separovaného zberu komunálnych odpadov, vykonávanie ohlasovacej povinnosti voči štátnej správe atď.,
 • príprava podkladov pre aktívne riadenie úrovne služieb, koordinácia a zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva, ktoré vykonávajú na území obce zmluvní partneri,
 • zabezpečenie správneho nakladania s komunálnym odpadom – skládkovaním a separovaným zberom vrátane súvisiacich činností (napr. monitoring skládky, propagácia separovaného zberu a pod.),
 • organizácia zberu objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nebezpečného odpadu, elektroodpadu..., riešenie sťažností a priestupkov na úseku odpadového hospodárstva,
 • zabezpečovanie a riešenie odborných úloh v oblasti ochrany ovzdušia pre obec, plnenie výkonu štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia (povolenia, poplatky, evidencia, pokuty, kontrola atď.),
 • príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok, granty a dotácie a podkladov k nim
 • spolupráca na riadení projektov podľa schváleného harmonogramu a súčinnosť pri realizácii jednotlivých aktivít projektov a výstupov projektov,
 • zaistenie všetkých dokladov potrebných pre uskutočnenie naplánovaných aktivít projektov, komunikácia s dotknutými orgánmi a finalizácia dokumentov pre potreby štátnych orgánov (RO/SO a pod.), administratíva projektov a vypracovanie monitorovacích správ,
 • stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a obstarávacej ceny tovaru, služieb a prác podľa platných právnych predpisov a následná príprava súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu,
 • usmerňovanie procesu verejného obstarávania v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečovania potrieb obce,
 • príprava podkladov k získavaniu povolenia na reštaurovanie kultúrnych pamiatok,
 • zabezpečovanie zverejňovania dokumentov na internetovej stránke obce počas neprítomnosti prednostu OcÚ,
 • zastupovanie zapisovateľa zápisníc z OZ, v prípade neprítomnosti zapisovateľa,
 • vedenie registratúry obecného úradu.

 

 1. Minimálne kvalifikačné predpoklady
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • odborná prax v oblasti samosprávy alebo verejnej správy je výhodou

 

 1. Mzdové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Iné kritériá a požiadavky
 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť platných právnych predpisov v oblasti verejnej správy
 • práca s PC (Internet, Word, Excel), ovládanie desaťprstovej hmatovej metódy na PC je výhodou
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita
 • lojalita a diskrétnosť
 • zdravotná spôsobilosť

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu potrebnom na účely výberového konania

 

 1. Doplňujúce požadované doklady/informácie
 • úspešný kandidát výberového konania poskytne zamestnávateľovi na účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu údaje potrebné na vyžiadanie z registra trestov (Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)

 

 1. Miesto a termín podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
 • Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – referent samosprávy – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Novoť, Novoť 285, 029 55 Novoť, alebo podať osobne v kancelárii č. 4 na 1. poschodí Obecného úradu.
 • Uzávierka prijímania žiadostí je 06.06.2022 do 11:00 hodiny. Žiadosti doručené po tomto termíne a neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania.
 • Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený emailom alebo telefonicky.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

 

V Novoti, dňa 20.05.2022

                                                                                                                      

                                                                                                      Mgr. Radoslav Kozák, PhD.

                                                                                                               starosta obce

 

Prílohy

vb.pdf

vb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB
Dátum vloženia: 20. 5. 2022 13:24
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 10. 2022 13:25
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem