Menu
Obec Novoť
ObecNovoť

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0001
Názov mikroprojektu: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly“

SK verzia:

 

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0001

Názov mikroprojektu: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly“                               

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, mikroprojekty

Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“

 

Vedúci partner:            Obec Novoť (Slovensko)

                                        Novoť 285

                                        029 55 Novoť

                                        webová stránka: www.novot.sk

 

Partner projektu 1:      Gmina Ujsoly (Poľsko)

                                       ul.Gminna
                                       34-371 Ujsoly

                                       webová stránka: www.ujsoly.com.pl

 

Celkové náklady mikroprojektu:

49 347,60 €

Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

(85 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu):

41 945,46 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky:

(10 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu)

4 934,76 €

Vlastný vklad Obce Novoť

(5 % z celkových oprávnených výdavkov mikroprojektu)

2 467,38 €

 

 

Obdobie realizácie projektu: 8/2017 – 7/2018

 

Dňa 23.05.2017 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny projekt č. INT/EB/ZA/1/I/A/0001 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly" so Žilinským samosprávnym krajom.

Dňa 18.08.2017 bola podpísaná Zmluva o dielo č. 18082017 na stavbu "Vybudovanie vyhliadkovej veže v Novoti" so zhotoviteľom stavby.

 

V rámci projektu bude postavená vyhliadková veža, ktorá je  potrebná na zatraktívnenie turistickej trasy, aby zvýšila využitie potenciálu prírodného dedičstva a zvýšenie počtu turistov z Poľska i Slovenska v regióne Oravy. Veža bude vybudovaná pri existujúcej cezhraničnej turistickej trase. Budú ju využívať miestni obyvatelia i turisti, aby sa kochali prírodným dedičstvom pohraničia. Zároveň tak veža prispeje k nárastu turistov v regióne a teda prísunu finančných prostriedkov a následne k zvyšovaniu životnej úrovne miestneho obyvateľstva.

 

Ako súbor aktivít na ochranu kultúrneho dedičstva zorganizuje obec Novoť 3 kultúrne podujatia:

1. Syrové slávnosti – jarmok syrov, podujatie kde bude prizvaných množstvo syrárov, budú prezentovať svoje výrobky, ako ich spracúvajú. Súčasne sa uskutočnia folklórne vystúpenia. V rámci projektu bude obstaraných 10 stánkov, kde sa budú prezentovať tradičné výrobky.

2. Vianočné trhy – podujatie s prezentáciou vianočných zvykov a vianočných regionálnych produktov a vystúpeniami.

3. Furmanské dni – ukážka a súťaže práce s koňmi, ako sú zvážanie dreva, uloženie dreva na presnosť a podobne.

Obec uskutoční tiež spoločné podujatie na ochranu a prezentáciu prírodného dedičstva, spoločný turistický deň, kedy sa spoločne turisti z partnerských obcí prejdú cezhraničným chodníkom a využijú najmä vybudovanú vyhliadkovú vežu a osadené informačné tabule na úseku trasy 2 km.

 

 

 

PL wersja:

 

Kod mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0001

Nazwa mikroprojektu: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Novoť i Ujsoły“

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, mikroprojekty

 

Oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“ 

 

Partner wiodący:         Gmina Novoť (Słowacja)

                                        Novoť 285

                                        029 55 Novoť

                                        strona internetowa: www.novot.sk

 

Partner projektu 1:     Gmina Ujsoly (Polska)

                                       ul.Gminna
                                       34-371 Ujsoly

                                       strona internetowa: www.ujsoly.com.pl

 

Całkowity koszt mikroprojektu:

49 347,60 €

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

(85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

41 945,46 €

Dotacja z budżetu państwa Republiki Słowackiej:

(10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

4 934,76 €

Wkład własny Gminy Novot:

(5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu)

2 467,38 €

 

 

Czas realizacji projektu: 8/2017 – 7/2018

 

Dnia 23.05.2017 podpisano umowę o dofinansowaniu projektu indywidualnego INT/EB/ZA/1/I/A/0001“ Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  gmin Novoť i Ujsoły ” z Zylińskim Krajem.

Dnia 18.08.2017 podpisano umowę o dzieło č. 18082017 na budowę “ Budowa wieży widokowej w Novoci” z wykonawcą budowy.

 

W ramach projektu będzie wybudowana wieża widokowa potrzebna w celu  uatrakcyjnienia szlaku turystycznego oraz w celu zwiekszenia  wykorzystania potencjału dziedzictwa przyrodniczego oraz zwiększenie liczby osób  z Polski i Słowacji odwiedzających  Orawę.  Wieża będzie wybduowana na trasie istniejącego transgranicznego szlaku.  Będzie wykorzystywana przez mieszkańców oraz turystów którzy będą mogli się zachywać dziedzictwem przyrodniczym pogranicza.  Wieża wpłynie  na wzrost ilości turystów w  naszym rejonie a tym samym na polepszenie stabdardu życia miejscowych  mieszkańców.

 

Gmina Novot zorganizuje 3  wydarzenia kulturalne w celu ochorny dziedzictwa kulturowego:

1.  Serowe uroczystości - impreza - jarmark serów , na wydarzenie zaproszeni zostana serowarzy  prezentujący swoje wyroby, uzupełnia to występy folklorystyczne , w ramach projektu powstanie 10 stanowisk gdzie będą prezentowane tradycyjne wyroby

2. Jarmark bożonardozeniowy - wydarzenie związane z prezentacją zwyczajów  i regionalnych produktów oraz prezentacją wystepów folkorystycznych.

3.  Furmańskie dni -  pokazy i zawody koni, prezentacja pracy koni, zwożenie i układanie drzewa na dokładności i precyzję, wystawa dziedzictwa przyrodniczego

Wspólny dzień turystyczny - impreza w trakcie której trusyści z obu gmin partnerskich przejdą szlakiem i zapoznają się z tablicami informacyjnymi oraz skorzystają z wiezy widokowej.

 

Články o realizácii aktivít projektu:

Turistický deň - obec-2/oznamy/ochrana-a-rozvoj-prirodneho-a-kulturneho-dedicstva-obci-novot-a-ujsoly-turisticky-den-69sk.html

Vianočné trhy - obec-2/oznamy/vianocne-trhy-68sk.html

Furmanské dni - obec-2/oznamy/furmanske-dni-fotografie-67sk.html

Syrové slávnosti - obec-2/oznamy/syrove-slavnosti-vysledky-a-fotografie-66sk.html

Dátum vloženia: 11. 10. 2022 8:28
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 10. 2022 9:34
Autor: admin prevod
Informácie o obci
Môžete mať záujem